A.P.P.L.E.

English version

Programų apibūdinimai

Vasara 2005 liepos 11 - 22 d.

APPLE – 2005 VASAROS KURSŲ PROGRAMOS

Vadyba

Informatika I

Informatika II

Pradinių klasių

Bibliotekininkams

Lopšelių/darželių

Vidurinių klasių

Muzika

Specialusis ugdymas

Klaipėdos seminarai

Specialioji pedagogika

Regioniniai seminarai

Pagrindinė šios vasaros APPLE kursų tema „Švietimas darniam vystymuisi“. Naujas požiūris į švietimą turi pasitarnauti jaunos kartos ugdymui, tausoti Lietuvos gamtą, kurti stiprią Lietuvos ekonomiką ir išpažinti Lietuvos kultūros paveldą. Bendrųjų paskaitų lektoriai dr. Lawrence W. Byrnes (Floridos Gulf Coast švietimo koledžas, JAV) ir Kate Moss (Toronto universitetas, Kanada), pristatys istorinį kontekstą bei švietimo darniam vystymuisi sampratą. Taip pat bus aptariamas pilietiškumo ugdymo vaidmuo bei kintantis moksleivių įvaizdis XXI amžiuje. Žemės Chartija, kaip švietimo darniam vystymuisi pagrindas, bus pristatyta kartu su temomis, aktualiomis mokyklų vadovams ir mokytojams.

VILNIUS, liepos 11-22 d.
Pedagogų profesinės raidos centras
Didlaukio g. 82,
LT-08303Vilnius
 

Vilnius

Į 1.1 – 1.9 grupes registruoja Pedagogų profesinės raidos centras. Prašymą siųsti Romai Sausaitienei paštu arba el. paštu  r.sausaitiene@pprc.lt  Registracijos formą galite rasti interneto svetainėje  www.pprc.lt . Teirautis tel. 8-52772964.

Vilniaus programos administratoriai

Programos direktorė

Dr. Barbara Henriques

Direktorės pavaduotojos

Shirley Sabo and Ramutė Žemionienė

Programos administratorius

Juozas Karmūza

Pagrindiniai lektoriai

Pirma sav.: Dr. Larry Byrnes

Antra sav.: Kate Moss

Komputerio kabineto lektorė

Vilija Tarnavičiūtė


1.1. Švietimo vadyba

Tema  „Strateginis planavimas mokyklų vadovams”.

Dalyviai. Mokyklų vadovai.

Strateginis planavimas yra procesas, kuris padeda vadovams planuoti mokyklos ateities viziją ir numatyti būtiną veiklos planą norimai ateičiai sukurti. Vadovo vizija mokyklai numato veiklos kryptis ir suteikia energijos vizijai įgyvendinti. Seminaras bus skiriamas pokyčių procesams apibūdinti, atsižvelgiant į vietinį kontekstą. Seminaro dalyviai planuos ir numatys, kaip pasiekti, kad visi suinteresuoti partneriai bendruomenėje dalyvautų procesuose, spręsdami, ką jų vaikai turėtų išmokti, daryti ir kokias vertybes turėti išeidami iš formaliojo švietimo sistemos. Seminaro dalyviai diskutuos, kaip švietimas turėtų atsiliepti į greitus pokyčius pasaulyje.

Lektoriai:  dr. Vida R. Gavin, dr. Richard Majors, PhD (Škotija).
Atgal į puslapio viršų.

1.2. Informacinės technologijos I

Tema  „Informacinių technologijų panaudojimas mokymui ir mokymuisi“.

Dalyviai. Mokytojai, turintys darbo su kompiuteriais įgūdžių, kurie nori sukurti nuotolinio mokymosi modulius savo dalykui mokyti. Dalyviai turi sugebėti dirbti pagal Microsoft Word, PowerPoint, ir Internet Explorer programas. Taip pat turi būti susipažinę su HTML.

Yra esminių skirtumų tarp “tradicinių” mokytojų ir veiksmingai naudojančių informacines technologijas mokytojų. Dalyviai išmoks "perkelti" tradicinio mokymo įgūdžius ir metodus į informacinių technologijų pasaulį. Jie išmoks metodų, kuriuos pasitelkę galės informacines technologijas sėkmingai naudoti mokymui - naudoti Blackboard programą virtualioms pamokoms kurti ir vesti, suburti virtualią kolegų paramos grupę. Bus pateikiama didaktinė literatūra, vedamos pratybos, kuriose bus atsižvelgiama į socialinius mokymosi proceso aspektus, pateikiama tema virtualiai diskusijai ir šaltinių sąrašas.

Lektoriai Amanda Muliolienė, Rūta Petraitienė, Ramutė Liucvaikienė.

1.3. Informacinės technologijos II

     Tema  „Informacinių technologijų panaudojimas mokymui ir mokymuisi“.

Dalyviai.  Mokytojai, turintys darbo su kompiuteriais įgūdžių, kurie nori sukurti nuotolinio mokymosi modulius savo dalykui mokyti. Dalyviai turi sugebėti dirbti pagal Microsoft Word, PowerPoint, ir Internet Explorer programas. Taip pat turi būti susipažinę su HTML.

Yra esminių skirtumų tarp “tradicinių” mokytojų ir veiksmingai naudojančių informacines technologijas mokytojų. Dalyviai išmoks "perkelti" tradicinio mokymo įgūdžius ir metodus į informacinių technologijų pasaulį. Jie išmoks metodų, kuriuos pasitelkę galės informacines technologijas sėkmingai naudoti mokymui - naudoti Blackboard programą virtualioms pamokoms kurti ir vesti, suburti virtualią kolegų paramos grupę. Bus pateikiama didaktinė literatūra, vedamos pratybos, kuriose bus atsižvelgiama į socialinius mokymosi proceso aspektus, pateikiama tema virtualiai diskusijai ir šaltinių sąrašas.

Lektoriai:  Andrius Kirkyla, Daiva Raugalytė, Rita Diominienė, Alė Vilutienė.
Atgal į puslapio viršų.

1.4. Priešmokyklinis ugdymas

Tema  „Mažas mokinys ateina į mokyklą!“

Dalyviai.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Vaiko vystymosi teorijos suteiks reikalingų žinių tyrinėjant, kokią įtaką jos turi vaiko ankstyvojo ugdymo praktikai. Seminare bus pristatomi vaiko augimui turintys įtakos veiksniai bei svarbūs etapai vaiko vystymesi. Pasiruošimas mokyklai bus diskutuojamas pateikiant įvairius formalaus ir neformalaus vertinimo įrankius, kurie padeda mokytojams ir tėvams įvertinti vaiko pasirengimą mokyklai. Šie įrankiai padės vertinti kalbos resepcijos ir raiškos bei klausymo gebėjimus, elgseną ir brandą. Seminare bus aptariami sunkumai, susiję su veiksmingu mokyklos ir šeimos bendravimu, bei pateikti užsakovų, šeimos, mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimo modelius. Dalyviai taip pat planuos, kaip pagerinti mokyklos ir šeimos bendravimą.. Seminaro dalyviai klausysis paskaitų ir dirbs grupėse, kritiškai vertins teminio mokymo svarbą lavinant vaiko kalbos ir charakterio vystymąsi.

Lektoriai:  Nancy Hansen, Walter Serbent.

1.5. Pradinis ugdymas

Tema  „Skaitymas, gamtos mokslai ir gimtoji kalba specialių poreikių vaikams“.

Dalyviai. Tai pagrindinis įvadinis kursas pradinių klasių mokytojams, mokytojams dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, savivaldybių švietimo padalinių specialistams.

Skaitymo programa teiks galimybių mokytojams geriau patenkinti mokinių, turinčių nedidelių mokymosi sunkumų, poreikius. Seminare bus pateikiamos integruotų žinių apie mokinių charkteristikas, vertinimo metodus ir tyrimais paremtų daugiasensorinių mokymo strategijų aprašas. Seminaro temos: aplinkos ir priemonių kūrimas bei valdymas, kritinio mokymo elgsenos, individualizuotas mokymo programomis paremtas vertinimas, įgūdžiai ir mokymo strategijos, kurios padeda mokytis mokiniams, susiduriantiems su sunkumais, kai jie mokomi skaityti tradiciniais metodais. Seminaro metu dalyviai patys kurs daugiasensorines mokymo priemones. Be to, seminare bus aptariamas daugiasensorinių metodų taikymas matematikoje bei integruoto gamtos mokslų ir gimtosios kalbos mokymo programos. Šio seminaro metu dalyviai įgis gebėjimų spręsti konfliktus mokykloje ir klasėje.

Lektoriai:  Pledger Fedora, Irena Gedraitienė.
Atgal į puslapio viršų.

1.6. Muzika

Tema  “Muzikos klasė: vieta, kurioje kuriamas kultūrinis ir socialinis kontekstas”.

      Dalyviai.   VIII-XII klasių muzikos mokytojai.

      Dalyviai bus supažindinti su šiuolaikiškomis socialinėmis ir kultūrinėmis teorijomis, kurios susijusios su mokymusi ir motyvacija. Jie susipažins su “kultūrinio responsyvaus mokymo”, naudojant kultūros žinias, ankstesnę patirtį ir skirtingus mokinių stilius veiksmingesniam jų mokymuisi, sąvoka. Dalyviai išsiaiškins, kaip atpažinti mokinių muzikinę “tapatybę” bei kaip ją formuoti.  Be to, dalyviai bus supažindinami su mokomąja medžiaga ir metodais, kuriuos jie gali naudoti savo programose pasaulio ir populiariajai muzikai mokyti.

      Lektoriai:  dr Regina Carlow, dr Marie McCarthy, dr Emilija Sakadolskienė.

1.7. Integruotas mokymas: gimtoji kalba ir istorija

Tema  “Vaidinkime!”.

Dalyviai.  Gimtosios kalbos, istorijos ir dramos mokytojai.

Gimtosios kalbos mokymui bus siūlomos įvairios oratorinio (viešo kalbėjimo) meno bei dramos užduotys pamokinei veiklai. Užduočių pavyzdžiai: vaidyba (angl. Role Playing), apvalaus stalo diskusija, dramos žaidimai, improvizacija, monologas, scenų (ypač Šekspyro pjesėse) studija. Šios užduotys bus integruojamos į istorijos mokymą, mokant tokių temų kaip Kryžiuočiai ir Lietuvos viduramžių istorija bei Šiuolaikinės lietuvių ir amerikiečių kultūros palyginimas. Dalyviai bus supažindinami su poezijos terapija ir kūrybinio rašymo metodais, analizuos litertūrą kaip egzistencinių žinių šaltinį bei patirs eilėraščių ir kitų literatūros formų terapinę galią. Istorijos mokymui bus siūlomi metodai naudojant dokumentus su politiniais piešiniais, lentelėmis, grafikais, paveikslėliais bei literatūros šaltiniais. Dalyvių prašome turėti savo dalyko mokomąją medžiagą.

Lektoriai:  Sandra Dollinger, Jurate Mohen, Juratė Sučylaitė.
Atgal į puslapio viršų.

1.8. Specialusis ugdymas

Tema  “Inkliuzija ir mokinių galimybių plėtotė”.

Dalyviai: Seminaras skirtas mokytojams, kurie domisi neįgalių mokinių integravimu į bendruomenę. Ypač siūlome dalyvauti tos pačios institucijos 3-5 asmenų grupėms. Taip pat kviečiame 2004 metų seminaro Vilniuje dalyvius dalyvauti su komanda iš savo mokyklos.

Seminaro metu bus pristatomi tyrimų duomenys ir filosofijos pagrindai, kurie remia inkliuziją. Bus pateikti adaptacijos pavyzdžiai bei pasiūlymai, kaip sukurti tinkamą aplinką. Seminaro metu vyks diskusijos, kurios padės susidaryti integruotos bendruomenės viziją. Bus pateiktas veiksmų plano pavyzdys bei dalyvių grupės sudarys savo veiklos planus ateinantiesiems mokslo metams. “Mes nutiesime tiltą, kuris padės pereiti nuo labdaringumo prie integruotos bendruomenės, ir pereisime šį tiltą drauge.”

Lektoriai:  Vitas Underys, Katie Hoyle. 

1.9. Mokyklos biblioteka ir informacijos mokslas

Tema  “Mokinių skaitymo gebėjimų lavinimas”.

Dalyviai. Mokyklų bibliotekininkai.

Programa atspindės pagrindinę kursų temą – švietimas darniam vystymuisi. .Dalyviai susipažins su naujausių tyrimų duomenimis apie mokinių skaitymo ypatumus bei būdus. Ši programa padės mokyklų bibliotekininkams kurti skaitymo programas, dalyviai analizuos būdus, kaip skatinti mokinius skaityti bei pasidalins patirtimi, kaip aktyviau įtraukti juos į bibliotekos veiklą. Dalyviai taip pat išmoks interneto pagalba bendradarbiauti su viešųjų bibliotekų darbuotojais ir dalintis patirtimi apie mokinių skaitymo poreikius. Taip pat bus mokoma mokyklos interneto svatainėje sukurti savo bibliotekos interneto puslapį, kuris teiktų informaciją apie turimą medžiagą.

Lektoriai: dr. Blanche Wools, Snaigė Rugackienė 

 

Pedagogus, pageidaujančius dalyvauti APPLE kursuose, prašytume užpildyti prašymą ir iki 2005 m. birželio 12 d. išsiųsti programose nurodytiems renginių organizatoriams.

 

Prašau priimti mane ______________________________________
                                                                       (vardas, pavardė)

___________________ rajono, miesto _______________________
                            
(darbovietė)

_______________________________________________________
                              
(specialybė ir pareigos)

į APPLE kursų, kurie vyks ___________________________ mieste

 

_________________________________________________ grupę.

 

Jeigu dalyvavote APPLE kursuose, nurodykite, kiek kartų _________

Taip pat nurodykite, ar bus reikalinga nakvynė __________________

                                    Mano adresas  __________________________

                                                ________________________________

                                                ________________________________

                                    Darbovietės telefonas _____________________

El. pašto adresas _________________________

                                    Parašas            ________________________________

 

            Prašymas išsiųstas _______________ gautas ______________

            APPLE kursų dalyvių sąrašai, informacija apie kursų organizavimo ir dalyvių apgyvendinimo vietą bei atvykimo laiką bus išsiųsta apskričių ir savivaldybių švietimo padaliniams iki  2005 m. birželio 17 dienos.

                                                            APPLE bendrija


 
 
 
 
 
 
 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį