A.P.P.L.E.

English version

Jeigu norite matyti daugiau Vasara - 2002 atsiminimų, spauskite čia.
Nuotraukos - Algirdo MuliolioIšeinantis prezidentas Phil Taylor ir įeinanti prezidentė Katie Dunlap sodina dvyliktą obelaitę A.P.P.L.E sodelyje po atidarymo ceremonijų, 2002 m. liepos 15d.
Dvyliktoji obelaitė pasodinta, kontraktas tryliktai A.P.P.L.E. vasarai pasirašytas!
A.P.P.L.E. prezidentas Phil Taylor ir Švietimo ir mokslo Ministerijos sekretorius, Dainius Numgaudis pasirašo 13-tosios A.P.P.L.E. vasaros kontraktą.

A.P.P.L.E. padovanojo keturis suoliukus norintiems pasigrožėti mūsų obelaitėmis. Shirley, Giedrė ir Phil džiaugiasi jų patogumu.

Gita, Phil ir Katie atidaryme Vilniuje. Jie pristatė tris naujas garbės nares:

Anelę Biliūnaitę - ji rūpinosi kultūrinėmis programomis Vilniaus seminaruose per visas 12 A.P.P.L.E. vasarų.

Vilmą Bačkiūtę - ji nuo pirmos vasaros dirbo kaip vertėja, o paskutinius kelis metus - vertėjų koordinatore.

Emiliją Sakadolskienę - ji yra viena iš A.P.P.L.E. įkūrėjų. Šią vasarą nedalyvavo.

 

APPLE-2002  VASAROS  KURSŲ  PROGRAMA

Kviečiame dalyvauti APPLE renginiuose


Pedagogų profesinės raidos centras

Didlaukio g. 82, LT-2057 Vilnius
Liepos 15-26 d.

Nuo liepos 15 d. Pedagogų profesinės raidos centre prasidės dvyliktoji APPLE kursų vasara. 2002 metų bendrųjų paskaitų tema – vertinimas. Ypatingo dėmesio sulauks mokyklų, programų ir mokytojų vertinimas. Mokinių vertinimo kriterijai ir metodai bus aptariami visose grupėse. Bendrąsias paskaitas skaitys: dr. Jo Ann Hammer, dr. Jackie Allen ir Nancy Hanssen.

1. Švietimo vadyba (dvi grupės):
1.1. Kviečiami mokyklų vadovai ir pavaduotojai.
1.2. Kviečiami mokyklų inspektoriai.
Pagrindinė paskaitų ir diskusijų tema bus “Mokyklų, programų ir mokytojų vertinimas”. Kauno technologijos universiteto dėstytojai grupių dalyviams pristatys šias temas: “Mokytojo kompetencijos vertinimas” ir “Mokyklų vertinimo kriterijai ir jų praktinis panaudojimas”.
Dėstys: prof. P. Jucevičienė, KTU dėstytojai, dr. Barbara Henriques, dr. K. Phillip Taylor, William Williams.

2. Pradinis ugdymas (dvi grupės). Kviečiami pradinių klasių mokytojai.
Seminaruose bus aptariamos ir nagrinėjamos įvairios vertinimo problemos ir būdai pažangesniam vertinimui pasiekti. Diskusijose bus kalbama apie: autentišką, portfelio, standartų, rubrikų ir diferencijuoto mokymo vertinimą. Taip pat bus analizuojamos skaitymo, rašymo, muzikos, matematikos, dailės vertinimo problemos.
Dėstys: Carol Smiglin, Lynda Dodge, Vida Anton, ses. Loretta Hoag, Charlotte Davnie, Laima Sirutienė.

3. Gimtoji kalba. Kviečiami pagrindinių ir vidurinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, taip pat mokyklų administracijos darbuotojai, kurie domisi lietuvių kalbos žinių vertinimu.
Šiais metais daugiausia dėmesio bus skiriama vertinimui remiantis keturiais unikaliais ir itin praktiškais požiūriais. Pirmiausia bus apžvelgti įvairūs gimtosios kalbos žinių vertinimo būdai ir mokinių požiūris į juos. Antra, vertinimo teorija bus pritaikyta konkrečioms pamokoms ir klasėms (pvz., skaitymo pamokai). Trečia, bus kalbama apie tai, kaip vertinimo rezultatai galėtų būti panaudoti kuriant mokymo programas, priimant sprendimus, susijusius su mokytojų kvalifikacijos kėlimu, ir bandant išsiaiškinti bendrus gimtosios kalbos mokymosi rezultatus. Ketvirta, bus pravesti du poezijos kūrimo seminarai, ypatingą dėmesį skiriant mokytojų (ir mokinių) mokymui rašyti poezijos kūrinius, iš kurių būtų galima vertinti jų emocinę, pažintinę ir socialinę būseną.
Dėstys: Paul Batesel, dr. Anne Sustik, Jūratė Sučylaitė.

4. Anglų kalba. Kviečiami anglų kalbos mokytojai, dirbantys su įvairaus amžiaus mokiniais.
Bus kalbama apie anglų kalbos gebėjimų vertinimą – testus, jų sudarymą ir panaudojomą. Dalyviai analizuos, kaip klausantis svetimos kalbos pasiekti meistrišką supratimą, kaip pritaikyti gramatikos taisykles, išreiškiant mintis anglų kalba. Taip pat bus nagrinėjamos komunikacinės kalbos mokymo teorijos ir modeliai, internetas - kaip anglų kalbos mokymo bei mokymosi pagalbinė priemonė.
Dėstys: Irena Ross, Laurie Baker.

5. Tikyba/Etika. Kviečiami tikybos ir etikos mokytojai, dirbantys su įvairaus amžiaus mokiniais.
Dalyviai aptars šias temas: dorinio ugdymo programų vertinimas/įvertinimas, taip pat bus kalbama apie mokinių kūrybinius projektus ir jų vertinimą.
Dalyviai prašomi atsivežti dorinio ugdymo programas detalesnei analizei.
Dėstys: ses. Cathy Campbell, Diana Dudoit Reiche.

6. Rizikos grupės vaikai: prevencinis darbas (trys grupės):
6.1. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Kviečiami klasių vadovai, teisėtvarkos darbuotojai, socialiniai pedagogai.
Dalyviai nagrinės šeimos santykių dinamikos pagrindus ir darbo su šeima principus; mokysis atpažinti riziką ir apsaugos veiksnius; naudosis veiksmingu problemų sprendimo metodu; praktiškai išmėgins pagrindinius įgūdžius, puoselėjančius šeimos/mokyklos bendradarbiavimą.
Dėstys: dr. Jack Richman, dr. Katherine M. Dunlap.

6.2. Smurto prieš vaikus prevencija. Kviečiami mokytojai, klasių vadovai, mokyklų psichologai ir socialiniai pedagogai.
Dalyviai nagrinės vaikų apleistumo, netinkamo elgesio, fizinės ir seksualinės prievartos simptomus, sudarys Lietuvai tinkamą vertinimo skalę. Naudodamiesi atvejo analize, dalyviai mokysis atpažinti žalojamą vaiką; kurs saugias ir tinkamas intervencines strategijas, kuriomis būtų galima sumažinti žalojimo incidentų skaičių.
Dėstys: Joanne Caye, Steven M. Hayes

6.3. Savižudybių ir žalingų įpročių prevencija. Kviečiami mokytojai, klasių vadovai, teisėtvarkos darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai.
Pirmają savaitę dalyviai analizuos savižudybių priežastis ir jų prevenciją, aiškinsis dažniausias paauglių mirties priežastis ir paauglių gyvenimą po bandymo nusižudyti.
Antroji savaitė bus skirta alkoholio bei toksinių/narkotinių medžiagų vartojimo tarp vaikų ir jų tėvų problemoms nagrinėti. Dalyviai mokysis atpažinti alkoholio ir kitų medžiagų vartojimo įspėjamuosius ženklus, suprasti draudžiamųjų medžiagų poveikį bei praktiškai patobulinti intervencijos įgūdžius.
Dėstys: Kimberly Strom – Gottfried, Anna Scheyett.

7. “ Mimosa” konsultantų ir mokyklos IT koordinatorių paruošimas. Kviečiami tie dalyviai, kurie jau naudoja pamokų tvarkaraščio sudarymo kompiuterinę programą “Mimosa” ir nori tapti konsultantais ar pasiruošti mokyklos informacinių technologijų koordinatoriaus darbui. Dalyviai turi turėti gerus darbo su kompiuteriu įgudžius.
Pirma savaitė - darbas su "Mimosa". Antra savaitė - būsimi konsultantai dėstys “Mimosa”, o IT koordinatoriai prisijungs prie grupės "Informatika ir IT koordinatorių paruošimas".
Dalyviai atsiveža savo "Mimosa" ir Exceliu paruoštas bylas.
Dėstys: Rasa Alaburdienė, Amanda Muliolienė ir Lana Neville.

8. Informatika ir mokyklos IT koordinatorių paruošimas. Kviečiami informatikos mokytojai ir IT koordinatoriai.
Pirma savaitė - Paskalio ir Microsoft Office projektai, interneto svetainės, metodika.
Antra savaitė - tinklai, mokyklų informacinių technologijų poreikiai ir jų koordinavimas.
Dėstys: Rasa Alaburdienė, Amanda Muliolienė, Lana Neville ir Vilija Tarnavičiūtė.

9. Bibliotekininkystė. Kviečiami mokyklų bibliotekininkai.

    Dalyviai susipažins, kaip mokyti moksleivius naudoti bibliotekoje sukauptą faktinę medžiagą tiriamųjų darbų rašymui. Taip pat sužinos apie pedagoginių situacijų tyrimo strategijas ir kaip jas pasitelkus padėti moksleiviams išmokti kritiškai mąstyti. Dalyviai susipažinti su metodikomis, kaip vertinti mokinių pasiekimus.
    Dėstys: dr.Margaret Tassia, dr. Blanche Wools.

Į šias grupes kursams registruoja Pedagogų profesinės raidos centras. Prašymus siųsti
Kęstučiui Budriui (tel. pasiteirauti 8-22 760284, el.p. Budrys@lpki.lt )Švietimo informacinių technologijų centras
Suvalkų g. 1, LT-2009 Vilnius

Liepos 15-26 d.
1. Kompiuterinis raštingumas - “Mimosa” pamokų tvarkaraščių sudarymas. Kviečiami direktorių pavaduotojai be kompiuterinių įgūdžių.
Pirmą savaitę dalyviai susipažins su kompiuteriu, Microsoft Word, PowerPoint ir Excel. Antrą savaitę – “Mimosa” programos naudojimas tvarkaraščių sudarymui.
Seminarų dalyviai prašomi atsivežti realius duomenis tvarkaraščio sudarymui: mokytojų, klasių, kabinetų ir mokinių profilinėse klasėse sąrašus. Taip pat prašoma turėti kiekvienoje klasėje dėstomų dalykų sąrašus ir žinoti kiek valandų per savaitę tas dalykas dėstomas.
Dėstys: Algirdas Muliolis, Vilija Tarnavičiūtė ir "Mimosa" konsultantai.

Liepos 22-26 d.
2. “Mimosa” pamokų tvarkaraščių sudarymas. Kviečiami direktorių pavaduotojai su kompiuteriniais įgūdžiais.
Dalyviai turėtų atsivežti savo mokyklos duomenis, reikalingus tvarkaraščio sudarymui.
    Dėstys: A.Muliolienė ir "Mimosa" konsultantai

Į šias grupes dalyvius seminarams registruoja ITC. Prašymus siųsti Jolantai Daugirdienei (tel. pasiteirauti 8-22 35 61 54, el.p. jolanta.daugirdiene@itc.smm.lt )
Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai

Normalizacija ir integracija: iš kur ateini ir kur eini…
Liepos 8-12 d.  Šilalėje
Dėstys: Dr. Karl Janowitz, Dr.Anita Scarboruogh ir Vitas Underys.
Kreiptis:  Šilalės švietimo centras, tel.8-269 53101, 8-299 14880, Ona Dabulskienė.

Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimai. Ankstyvoji pagalba negalios vaikams
Liepos 9-13 d.  Kaune
Dėstys: dr. Anita Scarborough.
Kreiptis: Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija, tel. 8-37 731694,
8-282 54400, Dalia Sinkevičienė.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo problemos. Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimai. Pirmoji sesija
Liepos 15-19 d.  Ventoje
Dėstys: dr. Anita Scarborough, dr.Karl Janowitz.
Kreiptis: Ventos vaikų pensionatas, tel.8-295 39484, 8-682 17849, Laimutė Drigotienė.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo problemos.
Antroji sesija

Liepos 22-26 d.  Simne
Dėstys:dr. Anita Scarborough, dr.Karl Janowitz.
Kreiptis: Simno specialioji internatinė mokykla, tel. 8-235 60345, Elena Dainauskienė.
" Vilties" bendrijos vasaros poilsio - socialinės reabilitacijos stovykla

2002 m. liepos 16 - 25 dienomis poilsio namuose “Akimirka” Šventojoje vyks vasaros poilsio - socialinės reabilitacijos stovykla asmenims su proto negalia bei jų šeimoms. Stovyklą organizuoja Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” ir Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centras.
Stovyklos bazėje vyks APPLE specialiosios pedagogikos kursai, skirti specialiesiems pedagogams, dirbantiems su sunkią proto ir kompleksinę negalią turinčiais vaikais bei jaunuoliais. Specialiesiems pedagogams suteikiama galimybė išklausyti ne tik teorinį kursą, bet ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose.
    Dėstys: Ilona Laucienė, Vitas Underys, Katie Hoyle, Julene Allen ir ses. Sue Rogers
Paraiškas dėl dalyvavimo kursuose siųsti: “Vilties” bendrija, Kaštonų g. 2/14 – 17, LT-2001 Vilnius. Telefonas pasiteirauti: 8-22 615223 (Raimondas Mikulėnas). El. p. viltis@viltis.lt
Prie paraiškos būtina pridėti vietinio “Vilties” bendrijos padalinio rekomendaciją.Konferencija "Socialinė intervencija rizikos grupės vaikams, jų šeimoms, mokykloms ir bendruomenėms".
Liepos 11 d. Klaipėdoje. Ją rengia APPLE ir Šiaurės Karolinos dėstytojai dr. Katie Dunlap, dr. Jack Richman.Taip pat vyks regioniniai seminarai pedagogams:

Liepos 1-5 d.  Skuode – Skuodo darželio/lopšelio patalpose, kompiuterinio raštingumo pagrindai. Dėstys Amanda ir Algirdas Mulioliai.
Liepos 8-12 d.  Akmenės rajono pedagogų švietimo centre - specialiųjų poreikių vaikų integracija. Dėstys dr. Steve Williams.
Liepos 8-12 d.  Varėnos švietimo centre - anglų kalbos mokytojams. Dėstys Irena Ross.
Liepos 29 - rugpjūčio 2 d.  Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre - mokyklų vadovams. Dėstys: Bill Williams, Walter Serbent.
Liepos 29 - rugpjūčio 2 d. Visagino miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Pedagogų švietimo centre - mokinių pasiekimų vertinimo sistemos. Dėstys: dr. Jo Ann Hammer, Nancy Hanssen.

    Pedagogus, pageidaujančius dalyvauti APPLE kursuose, prašytume užpildyti prašymą ir iki 2002 m. birželio 3 d. išsiųsti APPLE renginių organizatoriams.

Prašau priimti mane ______________________________________
                          (vardas, pavardė)
___________________ rajono, miesto _______________________
                        (darbovietė)
_______________________________________________________
            (specialybė ir pareigos)
į APPLE kursų, kurie vyks ___________________________ mieste

_________________________________________________ grupę.

Jeigu dalyvavote APPLE kursuose, nurodykite, kiek kartų _________
Taip pat nurodykite, ar bus reikalinga nakvynė __________________
            Mano adresas  __________________________
                                     __________________________
                                     __________________________
            Telefonas        __________________________
            Parašas           __________________________

    Prašymas išsiųstas _______________ gautas ______________

    Informacija apie APPLE-2002 vasaros kursus taip pat paskelbta Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje adresu www.smm.lt bei Pedagogų profesinės raidos centro interneto svetainėje adresu www.lpki.lt .

    APPLE kursų dalyvių sąrašai, informacija apie kursų organizavimo ir dalyvių apgyvendinimo vietą ir atvykimo laiką bus išsiųsta savivaldybių švietimo padaliniams iki šių metų birželio 10 dienos.

                 APPLE bendrija

Atgal į puslapio pradžią Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį