A.P.P.L.E.

English version

Vilniaus seminarų prisiminimai.
"Viltis" stovyklos ir Specialiųjų vaikų seminarų prisiminimai.
Kompiuterinio raštingumo ir Mimosa seminarų prisiminimai.
Kitų vietovių prisiminimai.

Religijos/Etikos grupė Gimtosios kalbos mokytojų grupė Seminarai žemės ūkio mokytojams
Psichologija klasės mokytojams Anglų kalba Seminarai tikybos mokytojams
Ikimokyklinio ugdymo grupė. Muzika ir neuromokslai Kompiuterinio raštingumo seminarai
Gimtosios kalbos mokytojų grupė Vadybos grupė Specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai
Kurčiųjų pedagogikos grupė Pamokų tvarkaraščių sudarymo seminarai "Vilties" bendrijos stovykla

APPLE-2001 VASAROS KURSŲ PROGRAMA

Kviečiame dalyvauti APPLE seminaruose

VILNIUS
Liepos 16-27 d.
Pedagogų profesinės raidos centras
Didlaukio g. 82, LT-2057

1. Religijos/Etikos grupė. Kviečiami ne tik religijos ir etikos mokytojai, bet ir kiti trokštantys įprasminti savo dvasinį gyvenimą ir kilnų mokytojo pašaukimą.
Per visą žmonijos istoriją ir visose kultūrose mokytojai buvo gerbiami savo visuomenės nariai. Šių laikų mokytojai tęsia istorijos būvyje susiklosčiusias tradicijas, drauge nagrinėdami dvasiškumo ir profesinės prasmės klausimus. Dalyviai aptars šias temas: religijos patirtis, dvasių suvokimas, kultai ir proto užvaldymas, depresija, mokytojo vidinis gyvenimas, maldos būdai, mokiniai ir jų šeimos, narkomanija ir alkoholizmas, savižudybė ir kitos šiuolaikinės problemos.
Dėstys: dr. ses. Jeanette Lucinio, dr. kun. James Halstead, dr. Linda Strozdas

2. Psichologija klasės mokytojams. Kviečiami klasių mokytojai.
Bus kalbama apie psichologinius procesus susijusius su mokymusi klasėje. Taip pat svarstysime, kaip pastarųjų metų smegenų tyrimai patvirtina, patikslina arba paneigia įprastus mokymo metodus. Šias teorijas numatoma praktiškai taikyti darbui klasėje. Bus gvildenami šie psichologiniai procesai: atmintis, pojūčiai, problemų sprendimas, jausmai ir elgsena, motyvacija ir informacijos įsisavinimas.
Dėstys: dr. Steve Williams. Prisidės: dr. Lois Danes, dr. Jo Ann Hammer

3. Ikimokyklinio ugdymo grupė. Kviečiami ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojai ir kiti darbuotojai.
Dalyviai susipažins su ankstyvuoju smegenų išsivystymu nuo pat kūdikystės. Taip pat bus kalbama apie paskutinius smegenų tyrimus, ugdytojų jautą vaikui, geros priežiūros standartus, komunikacijos tobulinimą, vaiko paruošimą skaityti, vaikų gebėjimų įvertinimus ir
ankstyvąją intervenciją.
Dėstys: Marilyn Deasy, dr. Anita Scarborough

4. Gimtosios kalbos mokytojų grupė. Kviečiami 6-12 klasių gimtosios kalbos mokytojai.
Seminaruose bus pristatytos Leslie Hart ir kitų teorijos apie smegenų veiklą ir mokymąsi, kaip galima optimalizuoti mokymąsi ir skaitomų tekstų supratimą. Taip pat analizuosime mokinių motyvacijos skatinimo galimybes. Bus pristatoma Williamo Blake'o poezija, jo teorijos apie fiziškai ribotas smegenų galimybes ir neribotą žmogaus vaizduotę ir kokią įtaką tai daro gimtosios kalbos mokymui. Dalyviai susipažins su apsakymo istorine raida, rašybos procesu, rašybos mokymo praktine programa ir pamokomis, rašybos įgūdžių vertinimu mokykloje ir visoje šalyje bei rašyba per visų dalykų pamokas.
Dėstys: dr. Wendell Mayo, Anne Baltren, dr. Lois Danes

5. Pradinių klasių mokytojų grupė. Kviečiami pradinių klasių mokytojai. Bus dvi grupės. Kiekvienas dalyvis turėtų kartu atsivežti paruoštą dailės meno pamokėlę ir pavyzdinį mokinio kūrinį.
Dalyviai susipažins su pratimais, kurie pagrįsti naujausiais smegenų tyrimo rezultatais. Bus kalbama apie erdvinę atmintį, vizualinį supratimą ir meno įtaką smegenų išsivystymui. Taip pat bus pristatomos šios temos: mokytojas "treneris", minčių organizavimo būdai, problemų sprendimas, tikslieji mokslai pradinukams, mokymasis grupėse, mokymosi stiliai ir pritaikyta metodologija, mokytojavimas poromis, praktiška matematika, rašyba/drama/dailė/muzika,
mokytojų įvertinimas ir skaitymo lavinimas.
Dėstys: Anita Schmidt, Linda Brenneman, Jane Crowden, dr. Jo Ann Hammer, ses. Loretta Hoag, Anne Murphy

6. Anglų kalba. Kviečiami anglų kalbos mokytojai.
Dalyviai nagrinės, kaip pritaikyti mokymą ir vaizdines priemones anglų kalbos įgūdžiams įgyti. Bus kalbama apie kalbėjimą ir tarseną, gyvosios kalbos ir skaitomų tekstų supratimą, rašybą ir gramatiką. Taip pat bus pristatomos antrosios kalbos mokymosi teorijos ir modeliai, atkreiptas dėmesys į atmintes ir kalbos įvaldymo galimybių santykį.
Dėstys: Irena Ross, Simona Mačiukaitė

7. Muzika ir neuromokslai. Kviečiami dėstytojai bei ugdymo įstaigų vadovai, rengiantys ar atestuojantys muzikos mokytojus; inspektoriai, muzikos mokytojai, ypač metodininkai ir ekspertai, kurie domisi neuromokslų ryšiu su muzikos mokymu. Bus aptariama, kaip ankstyvasis ir tęstinis vaiko muzikinis ugdymas veikia "muzikinių smegenų" vystymąsi. Pateikus vėliausius tyrimus, bus nagrinėjamas jų ryšys su muzikos mokymo planavimu, mokymusi ir mokymu. Muzikos pažinimas yra daugialypis, apimantis girdėjimo, regėjimo, kognityvines, emocines ir motorines sistemas, tad detaliau bus nagrinėjamas tų sistemų panaudojimas įsisavinant muzikinę informaciją. Dalyviai prašomi atsivežti 15 min. pamokos medžiagą, kurioje pateikiama kuri nors muzikinė sąvoka.
Dėstys: dr. Sue Snyder ir Emilija Sakadolskienė.

8. Vadybos grupė. Kviečiami mokyklų vadovai.
Paskaitos ir diskusijos nagrinės smegenų tyrimų rezultatus ir jų įtaką mokyklų vadovams. Bus pristatoma, kaip smegenų tyrimai paveikia mokymo būdus. Taip pat bus kalbama apie protinių gabumų įvairovę, konstruktyvizmą, ir patirties pedagogiką. Bus svarstomi kūrybingi mokymo projektai, bei mokyklos vadovo problemos dėl mokytojų priežiūros ir įvertinimo, dėl programų ir komunikacijos.
Dėstys: dr. Phil Taylor, dr. Barbara Henriques, William Williams

9. Kurčiųjų pedagogikos grupė. Kviečiami pedagogai, kurie dirba su pradinių klasių kurčiais mokiniais.
Dalyvius registruoja VĮ "Surdologijos centras". Prašymus siųsti Mantrimui Danieliui: Šv. Kazimiero g. 3, LT-2600 Vilnius. Tel. 8-22 616349, el.p. surdo@takas.lt
Bus pristatomas būdas lavinti skaitymą, rašymą ir kalbą jaunesnio amžiaus mokiniams dirbant pagal Davido Schleperio metodiką. Dalyviai susipažins su įvairiomis temomis: kaip skaityti kurčiam vaikui, kaip jį mokyti skaityti ir rašyti, kodėl reikalinga ankstyvoji intervencija, kaip nustatyti tėvų ir kūdikio santykius, kaip dirbti su šeimomis, namų ir platesnio pasaulio santykis, kalbų pasirinkimai namuose, ir kaip mokyti dvikalbystės.
Dėstys: Debbie White


Pamokų tvarkaraščių sudarymo seminarai:
Liepos 16-27 d.
Švietimo informacinių technologijų centras (ITC).

Dalyvius seminarams registruoja ITC. Prašymus siųsti Jolantai Daugirdienei: Suvalkų g. 1, LT-2600 Vilnius. Tel. (8-22) 651127, el.paštas jolantad@ipc.lt
Seminarų dalyviai prašomi atsivežti realius savo mokyklos duomenis, reikalingus pamokų tvarkaraščiams sudaryti: mokytojų, klasių, mokinių, mokymo dalykų sąrašus, apribojimus ir praeitų mokslo metų tvarkaraštį.

1. Kompiuterinio raštingumo / "Mimosa" tvarkaraščių sudarymo seminaras . Liepos 16-27 d. Kviečiami direktorių pavaduotojai, atsakingi už tvarkaraščių sudarymą, bet neturintys kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir norintys išmokti naudoti "Mimosa" programą tvarkaraščių sudarymui.
Dėstys: Jolanta Daugirdienė, Vilija Tarnavičiūtė, Amanda Muliolienė, Algirdas Muliolis bei konsultantai.

2. "Mimosa" tvarkaraščių sudarymo seminaras. Liepos 23-27 d. Kviečiami direktorių pavaduotojai, atsakingi už tvarkaraščių sudarymą, turintys kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir norintys išmokti naudotis "Mimosa" programa.
Dėstys Amanda Muliolienė ir konsultantai.

" Vilties" bendrijos poilsio - socialinės reabilitacijos stovykla Giruliuose
Liepos 16 - 27 d.

Prašymus dalyvauti kursuose siųsti: "Vilties" bendrija, Kaštonų g. 2/14-17, LT-2001, Vilnius. Informuojama tel. (8-22) 615223 (Dana Migaliova, Inga Zapkutė).

Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai
Liepos 9 - 20 d.

Kreiptis į Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugiją: Kauno l/d "Vyturėlis", Kalniečių g. 214, LT-3009 Kaunas. Informuojama tel. (8-27) 386742 (dr. Algirdas Grigonis).

Seminarai žemės ūkio mokytojams
Birželio 18 - 29

Dauguose ir Šeduvoje

Seminarai tikybos mokytojams
Liepos 16-27

Telšiuose ir Šalčininkuose.

Kompiuterinio raštingumo seminarai

Liepos 9 - 13 d. Gargžduose

Liepos 31 - rugpiūčio 4 d. Prienuose, Klebiškio mokytojams
Atgal į puslapio pradžią Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį