A.P.P.L.E.

English version


Tvarkaraščiai "Mimosa"

Prisiminimai

Seminaras "Rizikos vaikai"

Prisiminimai

Pedagoginių situacijų tyrimai

Prisiminimai

  Kursai pradinių klasių mokytojų rengėjams

Prisiminimai

ŠALČININKAI

Prisiminimai

 Specialioji pedagogika

Prisiminimai

 Regioniniai seminarai

Prisiminimai

A.P.P.L.E. komanda

Prisiminimai

Kontaktai Lietuvoje

A.P.P.L.E. VASARA 2000
KURSŲ PROGRAMA

Kviečiame dalyvauti A.P.P.L.E. vasaros renginiuose.

VILNIUS
Pedagogų profesinės raidos centras
Didlaukio g. 82, LT-2057
Tel. (8-22) 300277 (Roma Raguotienė)

A.P.P.L.E. Dešimties metų veiklos paminėjimas
Liepos 9 d.

Trys pamokų tvarkaraščių sudarymo seminarai
Rengia A.P.P.L.E. ir Švietimo informacinių technologijų centras (ITC).
Liepos 3-14 d.

Dalyvius visiems trims seminarams registruoja ITC.  Prašymus siųsti Rimai Čėsnienei: Suvalkų g. 1, LT-2600 Vilnius.  Tel. (8-22)  651127,  el.paštas  rima@ipc.lt

Visų seminarų dalyviai prašomi atsivežti realius savo mokyklos duomenis, reikalingus pamokų tvarkaraščiams sudaryti: mokytojų, klasių, mokinių, kursų sąrašus, apribojimus ir praeitų mokslo metų tvarkaraštį.

"Mimosa" programos konsultantų paruošimo seminaras.
Liepos 3-14 d.

Seminaras dalyvavusiems "Mimosa" seminare praeitą vasarą arba šią žiemą. Dalyvius kviečia ITC.  Pirmą savaitę dalyviai tobulins žinias apie "Mimosa" pamokų tvarkaraščiams sudaryti programos naudojimą.  Antrą savaitę konsultantai ves seminarus mokyklų direktorių pavaduotojams.
Dėstys  Amanda Muliolienė.

Kompiuterinio raštingumo / "Mimosa" tvarkaraščių sudarymo seminaras.
Liepos 3-14 d.

Kviečiami direktorių pavaduotojai, atsakingi už tvarkaraščių sudarymą, bet neturintys kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir norintys išmokti naudoti "Mimosa" programą tvarkaraščių sudarymui.
Dėstys:  Vainas Brazdeikis, Vilija Tarnavičiūtė, Amanda Muliolienė, Algirdas Muliolis bei konsultantai.

"Mimosa" tvarkaraščių sudarymo seminaras.
Liepos 9-14 d.

Kviečiami direktorių pavaduotojai,  atsakingi už tvarkaraščių sudarymą, turintys kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir norintys išmokti naudotis "Mimosa" programa.
Dėstys  Amanda Muliolienė ir konsultantai.
 
 

Seminaras "Rizikos vaikai"
Liepos 9-14 d.

Rizikos vaikų seminaro dalyviai bus kviečiami.  Informaciją apie šį seminarą teikia Pedagogų profesinės raidos centras.  Bus komplektuojamos šios grupės: mokyklų vadovai;  klasių auklėtojai;  mokyklų psichologai;  socialiniai darbuotojai bei socialiniai pedagogai;  lektoriai/konsultantai, kurie rengia arba kelia kvalifikaciją pradinių klasių mokytojams (ši grupė lieka antrai savaitei - liepos 17-21 d.);  teisėsaugos atstovai; savivaldybių švietimo skyrių, ministerijų darbuotojai, dirbantys su rizikos grupės vaikais.

Dalyviai galės rinktis iš šių kursų:  "ekologinis" (visuminis) priėjimas prie paramos vaikui ir jo šeimai;  šeimos, mokyklos ir vietos bendruomenės bendravimas spręstinos problemos;  gedulas, tėvų apmokymas, piktnaudžiavimo ir aplaidumo atpažinimas;  sėkmės mokykloje tikimybės nustatymas;  kaip padėti vaikams rinktis ir priimti sprendimus;  kaip paremti ir palaikyti šeimas; etiškas sprendimų priėmimas - kaip skatinti viltį tarp rizikos grupės vaikų;  protinių sutrikimų identifikavimas ir gydymas; savižudybių prevencijos programos mokyklose;  kaip panaudoti aplinkinės bendruomenės privalumus;  alkoholizmo ir narkomanijos šaknys, prevencija ir gydymas.

Dėstys:  dr. Sarah Rachel Dedmon, dr. Katherine Dunlap, Gabrielius Kajeckas, dr. Judy Kugelmass, ses. dr. Jeanette Lucinio,  William McCullough,  ses. dr. Dawn Nothwehr, Elizabeth Ralston, dr. Jack Richman, dr. Dennis Ritchie, Susan Saccomando, Silva Savickaitė, Walter Serbent, dr. Gary Shaffer, Lisa Cummins Shaffer, dr. Cherie Stellaccio, dr. Deborah Valentine ir Natalie Whisenant.

Pedagoginių situacijų tyrimai
Liepos 9-21 d.

Seminare dalyvaus pedagogai, kurie praėjusią vasarą buvo kviečiami dalyvauti šiame tęstiniame projekte.  Informaciją apie šį seminarą teikia Pedagogų profesinės raidos centras.
Liepos 9-21 d.

Pirmą savaitę Lietuvos aukštųjų mokyklų doktorantai kartu su lektoriais iš JAV vertins mokytojų atliktus tyrimus ir rinksis diskusijų bei paskaitų apie pedagoginių situacijų tyrimų plėtojimą ir tobulinimą.  Antrą savaitę doktorantai dirbs su atvykstančiais mokytojais.

Liepos 17-21 d. rinksis įvairių mokyklų komandos, kurias sudaro gimtosios kalbos, muzikos, visuomeninių mokslų, specialiosios pedagogikos, socialinio darbo, psichologijos ir vadybos pedagogai.  Mokytojai dalysis patirtimi, vykdant tyrimus savo mokyklose, pateiks juos savo kolegoms, ir klausysis paskaitų apie savo projektų tobulinimą, tęsimą bei rengimą publikuoti.

 Dėstys:  dr. Barbara Henriques, dr. Judy Kugelmass, dr. Dennis Ritchie, dr. Jessie Roderick, dr. Cherie Stellaccio ir dr. Phil Taylor.

Kursai pradinių klasių mokytojų rengėjams
Liepos 9-21 d.

Kviečiami mokytojų centrų darbuotojai, mokytojai metodininkai ar ekspertai bei aukštųjų mokyklų dėstytojai, kurie rengia pradinių klasių mokytojus, jiems konsultuoja ar kelia kvalifikaciją.  Informaciją apie šį seminarą teikia Pedagogų profesinės raidos centras.

Pirmą savaitę klausytojai dalyvaus Rizikos vaikų seminare (žr. atskirą aprašymą) ir rinksis jiems aktualias temas. Antrą savaitę dalyviai svarstys, kaip vesti kursus, seminarus ir kt. kvalifikacinius renginius pradinių klasių mokytojams.  Bus aptariamas dalykų integravimas, pedagoginių situacijų tyrimų metodika, mokymosi teorijos, mokymasis bendradarbiaujant, kritinis mąstymas ir raštingumo teorijos.

Antrą savaitę dėstys:  dr. Jo Ann Hammer. dr. Barbara Henriques, dr. Cherie Stellaccio ir Walter Serbent.
 
 

ŠALČININKAI
Liepos 17-28 d.


Paauglystės psichologija

Prisiminimai

Dailė

Prisiminimai

Kūno kultūra

Prisiminimai

Matematika

Prisiminimai

Katalikiškų mokyklų 

Prisiminimai

Raštingumo ugdymas 

Prisiminimai

Prašymus dalyvauti kursuose siųsti Vilniaus apskrities švietimo centrui, Pramonės g. 1, LT-4090, Šalčininkai.  Informuojama tel. (8-250) 52861  (Elena Aleksonienė).

Bendrosios paskaitos visiems dalyviams: komandinis darbas planuojant integruotą mokyklos ugdymo programą.  Paskaitas skaitys Mary Beth Blegen, JAV Švietimo ministerijos konsultantė.

Paauglystės psichologija nespecialistams.  Kviečiami klasių auklėtojai.  Paskaitose, diskusijose, individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose bus aiškinamasi, kaip ieškoti kūrybingų sprendimų sprendžiant paauglių, ypač rizikos vaikų,  problemas.  Bus kalbama, kaip tobulinti komunikacijos įgūdžius, puoselėti pasitikėjimą, skatinti dvasinį ir fizinį sveikatingumą, apie intervencijos metodus bei streso kontroliavimą.  Bus aptariamos nūdienai aktualios temos, kaip antai depresija, savižudybė, mitybos sutrikimai, narkomanija bei alkoholizmas, mokymosi negalios, emocinis bei fizinis prievartavimas.
Dėstys:  Marilyn McQueen, Elizabeth Ralston ir Neringa Zamani.

Dailė.  Kviečiami 5-12 klasių dailės mokytojai specialistai. Daugiausia dėmesio bus skiriama erdvės sąvokai aptarti ir kaip tai taikyti dailės pamokose.  Naudojant pavyzdžius iš architektūros, dizaino, landšafto architektūros ir planavimo bus nagrinėjama formų evoliucija.  Per grupinius ir individualius užsiėmimus, diskusijas bei paskaitas dalyviai maketuos "miestą", kurio erdvinė koncepcija tiktų naujajam tūkstantmečiui.  Bus kreipiamas dėmesys į kritinį mąstymą, uždavinio išdėstymo tobulinimo procesą bei kritikos įgūdžių vystymą.  Dalyviai prašomi atsivežti naudotus konteinerius, cilindrus, peiliukus, žirkles, lipnią juostą, liniuotę, klijus ir kt. įrankius bei medžiagas, kuriuos naudoja savo dailės kabinete.
Dėstys:  Joan Dowd ir ses. Loretta Hoag.

Kūno kultūra.  Kviečiami 5-12 klasių kūno kultūros mokytojai, ypač tie, kurie sveikatingumo programą integruoja savo darbe. Bus nagrinėjami kūno kultūros programos vertinimo būdai, kūno kultūros programos standartai, sportinių sužeidimų prevencija, pirmoji pagalba ir reanimacija.  Tai bus daroma mokant pamokų planavimo.  Taip pat bus aptariama mityba, mitybos sutrikimai ir dietos, kaip dorojamasi su krizinėmis situacijomis (skyrybomis, depresija, savižudybe, mirtimi), narkotikų, alkoholio bei tabako naudojimas, šeimos gyvenimas (brendimas, neštumas, lytiniai santykiai, ligos, susijusios su lytiniais santykiais, ir žmogaus imunodeficito sindomas - AIDS).  Dalyviai turės progos susipažinti su Klaipėdos mokyklose diegiama sveikatingumo programa.  Taip pat bus kalbama, kaip skatinti moksleivius savanoriškai dalyvauti labdaringoje bendruomenės veikloje.
Dėstys:  Peter Cheney, Tom Poland, Vilija Maksimavičienė, Elizabeth Ralston, Pranė Šlutienė ir dr. Rita Vainauskienė.

Matematika.  Kviečiami vyresniųjų klasių matematikos mokytojai, dėstantys algebrą.  Taip pat bus kai kurių užsiėmimų, tinkančių geometrijos ir trigonometrijos dėstymui. Daug dėmesio numatoma skirti aktyviesiems mokymosi metodams.  Siekiama, kad mokytojas, užuot buvęs paskaitininkas,  sudarytų savo mokiniams stimuliuojančią ir įdomią aplinką.  Patys mokytojai išbandys siūlomus aktyvaus mokymosi metodus.  Dalyviai rinks duomenis ir plėtos matematinį modelį, kuris apibūdintų tikrą gyvenimišką situaciją.  Bus dirbama grupiniu principu--bendradarbiaujant, o dalyviai tyrimų projektus pateiks žodžiu ir raštu.
Dėstys:  Aldona Miškinienė ir Beverly Taylor.

Katalikiškų mokyklų darbo specifika.  Kviečiami katalikiškų mokyklų mokytojai ir vadovai, kurie domisi savitos katalikiškos aplinkos kūrimu savo mokyklose.  Bus nagrinėjama katalikiškų mokyklų užduotis ir uždaviniai, katalikiškos vertybės, mokyklos vadovų vaidmuo, bendradarbiavimas tarp mokyklos, tėvų ir visuomenės. Bus naudojamasi Bažnyčios katekizacijos bei liturgijos dokumentais. Taip pat bus pateikiama metodika, kaip vaikams pritaikyti maldas, liturgiją, sakramentus bei Šv. Rašto skaitinius.  Tai bus daroma praktiškai taikant užsiėmimus seminaro metu.  Konkrečiais pavyzdžiais pedagogams bus pademonstruojama, kaip tėvai, parapijos pareigūnai ir bendruomenė gali bendrai dirbti.
Dėstys:  Phil Gorrasi, Ses. Jackie Schmitz ir Vivian Williams.

Raštingumo ugdymas visų mokomųjų dalykų pamokose. Kviečiama 12 mokyklų komandų po 5 pedagogus.  Jas sudaro mokyklos vadovas ar pavaduotojas bei gimtosios kalbos, informatikos, geografijos ir pilietinio ugdymo mokytojai. Raiškus minčių dėstymas yra reikalingas ne vien gimtosios kalbos pamokose.  Mokiniai turi mokėti logiškai ir įtaigiai dėstyti savo mintis visose disciplinose.  Kaip gali įvairių dalykų mokytojai, padedami mokyklos vadovų, gerinti rašytinius moksleivių įgūdžius?  Bus aptariamos šios temos:  modernioji kompozicijos teorija ir jos taikymas, analitinis rašinių vertinimas (išskiriant 7 konkrečius elementus), kaip skatinti mąstymą prieš imantis rašymo, kūrybingos užduotys, redagavimas bei integruotas raštingumo puoselėjimo planavimas.  Dalyviai taip pat rinksis atskirose grupėse, kuriose taikys raštingumo teorijas savo mokomajam dalykui.
Dėstys:  Ginny Bergen, Mary Beth Blegen, James Morgan, Amanda Muliolienė, dr. Mary Murray ir dr. Phil Taylor.
 
 

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

"Vilties" stovykla

Prisiminimai

Kauno apskrities

Prisiminimai

Kaišiadoryje

Prisiminimai

Skuode

Prisiminimai

Skaudvilėje

Prisiminimai

Smalininkuose

Prisiminimai

"Vilties" bendrijos poilsio - socialinės reabilitacijos stovykla Giruliuose
Liepos 19-rugpjūčio 1 d.

Prašymus dalyvauti kursuose siųsti:  "Vilties" bendrija, Kaštonų g. 2/14-17, LT-2001, Vilnius.  Informuojama tel. (8-22) 615223 (Dana Migaliova, Inga Zapkutė).

Kviečiami pedagogai, bendrojo lavinimo mokyklose ar specialiosiose ugdymo, mokymo įstaigose dirbantys su vaikais ir paaugliais, turinčiais vidutinį ar žymų protinio atsilikimo laipsnį, motorikos sutrikimų.  Pageidaujama ne mažesnė kaip dvejų metų darbo praktika.  A.P.P.L.E. dėstytojai dirbs trijose parodomosiose grupėse:  su ikimokyklinukais, su autistais ir su paaugliais.  Taip pat vyks paskaitos, diskusijos ir kiti užsiėmimai su mokytojais, stovyklos personalu bei tėvais.  Bus aptariami elgesio normavimo būdai, neįgalių vaikų dvasinis ugdymas, jaunuolių socialinė adaptacija ir lytinis auklėjimas, ankstyvoji intervencija, aplinkos pritaikymas vaikų sėkmei garantuoti.  Taip pat bus kūno kultūros programa.
Dėstys:  Peter Cheney, Myra Goodwin, Meribeth Ruder Neely, Tom Poland, Robin Reale, Christine Richardson ir Ritonė Rudaitienė.
 
 

Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai
Liepos 10-29 d.

Kreiptis į Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugiją: Kauno l/d "Vyturėlis", Kalniečių g. 214, LT-3009 Kaunas.  Informuojama tel. (8-27) 386742 (dr. Algirdas Grigonis).

 A.P.P.L.E.-2000:  "Normalizacija ir integracija:  iš kur ateini ir kur eini?" Konferencija skirta A.P.P.L.E. specialiosios pedagogikos darbo dešimtmečiui Lietuvoje pažymėti.  Liepos 10-11 d. Kaune.

Specialiosios pedagogikos problemos.  Liepos 12-15 d. Kaišiadoryje.
Dėstys:  dr. Karl Janowitz ir dr. Linda Meloy.

Specialiųjų poreikių vaikų integracijos ir normalizacijos problemos.
Tęstiniai kursai 1999 m. dalyvavusiems A.P.P.L.E. specialiosios pedagogikos renginiuose.  Liepos 17-20 d. Skuode.
Dėstys:  Marilyn Deasy, dr. Karl Janowitz ir dr. Linda Meloy.

Specialiosios pedagogikos problemos.  Liepos 21-25 d. Skaudvilėje.  Dėstys:  dr. Karl Janowitz.

Specialiųjų poreikių vaikų integracijos ir normalizacijos problemos.  Tęstiniai kursai 1998 ir 1999 m. dalyvavusiems A.P.P.L.E. specialiosios pedagogikos renginiuose. Liepos 26-27 d. Smalininkuose ir liepos 28-29 d. Gelgaudiškyje.  Dėstys dr. Karl Janowitz, dr. Algirdas Grigonis.

**************************************************************************************

Pedagogus, pageidaujančius dalyvauti APPLE vasaros kursų renginiuose, prašytume užpildyti prašymą:

Prašau priimti mane ______________________________________
           (vardas, pavardė)
___________________ rajono, miesto _______________________
      (darbovietė)
_______________________________________________________
   (specialybė ir pareigos)
į APPLE kursų, kurie vyks ___________________________ mieste
_________________________________________________ grupę

Jeigu dalyvavote APPLE kursuose, nurodykite, kiek kartų _________
Taip pat nurodykite, ar bus reikalinga nakvynė__________________
   Namų adresas___________________________
     __________________________
     __________________________
   Telefonas __________________________
   Parašas  __________________________

 Prašymas išsiųstas _______________ gautas ______________
 

Prašymus siųskite iki 2000 m. birželio 5 d.  APPLE kursų organizatoriams.
A.P.P.L.E. kursų dalyvių sąrašai, informacija apie kursų organizavimo ir dalyvių apgyvendinimo vietą bei atvykimo laiką bus išsiųsta visiems miestų ir rajonų savivaldybių švietimo skyriams iki šių metų birželio 12 dienos.

A.P.P.L.E. bendrija


Vasara - 2000 - Lektorių sąrašas
 

VILNIUS
July 3-21

Programos direktorė:  Emilija Sakadolskienė
Direktorės pavaduotojos:  Dr. Katherine Dunlap and Gita Kupčinskienė
Administratorius:  Juozas Karmūza
Director of Human Resources:  Shirley Sabo
Iždininkai:  Jane Serbent ir Algirdas Muliolis
Vertėjų koordinatorius / PR / Techninis assistentas:  Romas Sakadolskis
Korespondentas:  Julijus Veblaitis
Raštinės darbuotojai::  Skirmantė Stasėnaitė, Daiva Karmūzienė, Vytautas Kavoliūnas

Tvarkaraščių sudarymas naudojantis Mimosa - direktorių pavaduotojams:  (Liepos 3-14)
          Kooperuojanat su Ministerijos Informatikos ir Prognozavimo Centru (IPC).

Konsultatų paruošimas - liepos 3-7
Kompiuterinis raštingumas pradžiamoksliams/Mimosa  (3 grupės) liepos 3-14
Konsultantai ruošia kitus pavaduotojus - (5 grupės - 2 naujos, 3 iš Komp. rašt. seminaro) - liepos 10-14
   Vainas Brazdeikis
   Amanda Muliolis
   Algirdas Muliolis
   Vilija Tarnavičiūtė ir konsultantai
Pedagoginių situacijų tyrinėjimų seminaras
Liepos 10-14 doktorantams;
Liepos 17-21 doktorantams ir mokytojams/tyrinėtojams:
Pagrindinė lektorė:   Dr. Jessie Roderick
Gimtosios kalbos grupės koordinatorius:  Dr. Jessie Roderick
Muzikos grupės koordinatorė:   Dr. Cherie Stellaccio
Socialinių mokslų grupės koordinatorė: (dar nepaskirtas)
Specialiosios ped./socialinių darbų / psichologijos grupės koordinatoriai:
      Dr. Dennis Ritchie
      Dr. Judy Kugelmass (tik pirmą savaitę)
Vadybos grupės koordinatoriai:
      Dr. Barbara Henriques
      Dr. Phil Taylor


Rizikos vaikai - konferencija (Liepos 10-14):
 
Dr. Sarah Rachel Dedmon
Dr. Katherine Dunlap
Gabriel Kajeckas
dr. Judy Kugelmass
Sister Jeanette Lucinio, PhD
William McCullough
Sister Dawn Nothwehr, PhD
Elizabeth Ralston
Dr. Jack Richman
Dr. Dennis Ritchie
Susan Saccomando
Silva Savickaitė
Walter Serbent
Dr. Gary Shaffer
Lisa Cummins Shaffer
Dr. Cherie Stellaccio
Dr. Deborah Valentine
Natalie Whisenant

 
Kursai pradinių klasių mokytojų rengėjams  (Liepos 17-21):
(Taip pat dalyvaus Rizikos vaikų seminare Liepos 10-14)
 Dr. Jo Ann Hammer--koordinatorė
 Dr. Barbara Henriques
 Walter Serbent
 Dr. Cherie Stellaccio


ŠALČININKAI
(Liepos 17-28)

Programos direktorė:  Giedrė Stankūnienė
Administratorė:  Christine Galvydis McGann
Administratorės padėjėjas:  Steven Bergen
Iždininkas:  Algirdas Muliolis


Generalinė lektorė:   Mary Beth Blegen

Katalikiškų mokyklų darbo specifika:

Vivian Williams - koordinatorė
Sister Jackie Schmitz
Phil Gorrasi
Matematika:
Beverly Taylor - koordinatorė
Aldona Miškinienė
Vilija Tarnavičiūtė
Raštingumo ugdymas visų mokomųjų dalykų pamokose:
Rašymas:  Dr. Mary Murray - koordinatorė
Vadyba: Mary Beth Blegen (pirmą sav.) Dr. Phil Taylor (antrą sav.)
Geografija:  Ginny Bergen
Pilietinis ugdymas:  James Morgan
Informatika::  Amanda Muliolienė
Paauglystės psichologija nespecialistams:
Neringa Zamani -- koordinatorė
Elizabeth Ralston
Dailė:
Sister Loretta Hoag - koordinatorė
Joan Dowd
Kūno kultūros:
 
Tom Poland--koordinatorius (tik pirmą savaitę)
Elizabeth Ralston
Peter Cheney (dalį antros savaitės)
Vilija Maksimavičienė
Dr. Rita Vainauskienė
SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS SEMINARAI
Programų direktoriai:  Dr. Algirdas Grigonis ir Dr. Karl Janowitz

Konferencija: "Normalizavimas ir Integravimas"
Kaunas Liepos 10-11
 

Dr. Karl Janowitz
Dr. Linda Meloy
Susan Saccomando
Dr. Dennis Ritchie
Dr. Judy Kugelmass
Marilyn Deasy
Maribeth Ruder Neely
Ritonė Rudaitis 
Dr. Cherie Stellaccio
Neringa Zamani
Dr. Sarah Rachel Dedmon

Kaišiadorys (Liepos 12-15)

Dr. Karl Janowitz
Dr. Linda Meloy


Skuodas (Liepos 17-20)

Dr. Karl Janowitz
Dr. Linda Meloy
Marilyn Deasy


Skaudvilė (Liepos 21-25)

Dr. Karl Janowitz
Dr. Algirdas Grigonis


Smalininkai (Liepos 26-27)

Dr. Karl Janowitz


Gelgaudiškis (Liepos 28-29)

Dr. Karl Janowitz


"VILTIS" Stovykla --GIRULIAI
(Liepos 16-rugpiūčio 1)

Programos direktorė - Gita Kupčinskienė
Priešmokyklinis amžius:  Ritonė Rudaitienė
Autizmas: Christine Richardson and Myra Goodwyn
Suaugę: Robin Reale ir kas nors iš "L'Arche"
Physical therapy: Meribeth Ruder Neely
Kūno kultūra: Peter Cheney, Tom Poland (week two)


REGIONINIAI SEMINARAI

Mažeikių Mokytojų centras - July 10-14
Seminaras pradinių klasių mokytojams
Vida Anton
JoAnn Hammer
Tom Poland
Naujoji Akmenė - July 12-14
Specialioji pedagogika - integravimas
Ritone Rudaitis (priešmokyklinio amžiaus vaikai)
Marilyn Deasy (pradinių klasių vaikai)
Robin Reale (suaugę)
Marijamplės Švietimo centras- July 12-14
Neringa Zamani
Anykščių Mokytojų centras- July 17-21
Etiški sprendimai - santykiai tarp mokytojų ir mokinių
Sr. Janette Lucinio
Sr. Dawn Nothwehr
Joniškio Mokytojų centras - July 17-21
Klasių auklėtojams  ir  pradinių klasių mokytojams
Sue Saccomando
Gabe Kajeckas
Vida Anton
Walter Serbent
Varenos Švietimo centras - July 24-28
Etiški sprendimai - santykiai tarp mokytojų ir mokinių
Sr. Janette Lucinio
Sr. Dawn Nothwehr
Visagino Mokytojų centras - July 24-28
Savęs, mokyklos, mokomų programų įvertinimas
Dr. Barbara Henriques
Vida Anton
Dr. JoAnn Hammer
Kontaktai Lietuvoje
Emilija Sakadolskis (July 28-August 8)
Pamėnkalnio 1/13-59
Vilnius, Lietuva
Tel. (370-2) 620686
Sakadolskis@hotmail.com


APPLE RAŠTINĖ VILNIUJE

Telefonas:  657867


APPLE RAŠTINĖS VEDĖJAI VILNIUJE

Skirmantė Stasėnaitė
Žemynos 27-77
2022, Vilnius
Tel/fax:  (370-2) 470740
skirma@pub.osf.lt

Vytautas Kavoliūnas
Darbo tel. (370-2) 657867
Mobilus (370-85) 83758
vk@ipc.lt


APPLE SEMINARŲ VERTĖJŲ KOORDINATORĖ

Vilma Bačkiūtė
vilma_219@hotmail.com (Alytuj)
Vilma_vikc@kaunas.omnitel.net
Alytuje: tel. 8-235 73085  Kaune: 8-27 790280
VILNIUS
Pedagogų profesinės raidos centras (PPRC)
Gintautas Rudzinskas - director
Didlaukio g. 82
LT-2057, Lithuania
Tel. (370-2) 300277 (Roma Raguotienė--A.P.P.L.E. kontaktas)
Romualda@osf.lt

Viešbutis:
Didlaukio g. 86
LT-2057, Lithuania
Reception tel. (370-2) 779954

ŠALČININKAI
V. Žilius--principal
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vidurinė mokykla
Pramonės 1     4090 Šalčininkai
tel. (370-50) 53911; fax. (370-50) 53912; e-paštas: ltvmok@is.lt
A.P.P.L.E. kontaktas:  Elena Aleksoniene: salc_psc@is.lt

Viešbutis:
UAB "Kęsminta"
Vilniaus gatvė 31, Šalčininkai
tel. 8 250 51345
Fax: 53935
(neturi e-pašto)
Direktorė - Ceslava Vasilevskaja
 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS STOVYKLA
Dana Migaliova, prezidentė, "Viltis" Draugija
Kaštonų 2/14 - 17
LT-2001, Vilnius
tel. (370-2) 615223; faksas (370-2) 610820; e-paštas: hope@vilt.vno.osf.lt

Stovykla:
"Pasaka"
Kukuliškių kaimas
Giruliai
Klaipėdos rajonas
(8-26) 490 042, 490 041

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį