A.P.P.L.E.

Dvidešimt pirmos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Editos Stanulienės projektas

Daivos Kalasauskienės projektas

Atgal                         Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„Peliukų mokykla“
Nijolės Viršilienės projektas

Jau mokslo metų pradžioje, nors ir nežinojome ar pavyks laimėti projektą, savo mokyklos pradinių klasių metodinėje grupėje nusprendėme didesnį dėmesį skirti IKT taikymui pamokose bei kitoje veikloje ir taip prisidėti prie IKT taikymo gerinimo mūsų mokykloje. Kadangi IKT plėtra sparti, todėl daug dėmesio skyrėme savišvietai. Beveik visos pradinių klasių mokytojos dalyvavome „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ 3 dalių tęstiniuose kursuose. Juose gavome daug naudingos informacijos, kuri vėliau pravertė dirbant su projektu „Peliukų mokykla“.

Kadangi klasėse turėjome tik po vieną kompiuterį, tai dažniausiai jį naudodavome demonstravimo tikslais. Mokytojos sukūrė pateiktis, skirtas ne tik pamokoms bet ir šventėms, tėvų susirinkimams („Pusė. Trečdalis“, „Pavasarinės gėlės“, „Medžiai“, „Paukščiai“, „ Metodinių formų įvairovė ugdymo procese“, „Tau, mamyte“  ir kitas) bei dalijosi gerąja patirtimi su kolegėmis. Aš domėjausi, kaip dirbti su Mouse Mischief programa ir išverčiau keletą demonstracinių pamokų, tinkančių pradinukams.

 Ieškojome mokomųjų priemonių, tinkančių matematikos mokymui(-si) pradinėse klasėse  ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis. Stengėmės atsirinkti reikiamą medžiagą, ją pritaikyti pagal mūsų pradinio ugdymo matematikos programą. Sudarinėjame šių priemonių katalogą. Bendradarbiavome su vyresniųjų klasių mokiniais ir jų mokytojais, kurie vedė mokomuosius užsiėmimus, naudodami IKT: „Būk tolerantiškas“, „Vanduo – gyvybės šaltinis“.

Aktyviai dalyvavome  internetiniuose konkursuose „Gintaro kelias“, „Amberstar“.

Į projektą „Peliukų mokykla“ integravome dar ir šiuos projektus „Sveikatiada“, „Matematika ekstremaliai“, „Spalvotas knygos pasaulis“, kurie sėkmingai pavyko. Informaciją, įspūdžius bei nuotraukas apie tai, talpinome spaudoje ir savo mokyklos internetiniame puslapyje www.jurguciomokykla.lt

Bet daugiausiai džiaugsmo buvo, kai kovo mėnesio pabaigoje mūsų klasėje atsirado interaktyvi lenta ir 15 kompiuterinių pelyčių bei kitos reikalingos įrangos. Tada pradėjome mokytis dirbti su Microsoft Mouse Mischief programa individualiai ir grupėse. Pastebėjau didžiulį vaikų susidomėjimą matematika, norą kuo daugiau mokytis. Padažnėjo ir tėvelių vizitai į mokyklą, kuriuos įtakojo vaikų pasakojimai apie ypatingą klasę bei smalsumas, ką mes čia veikiame.

Artimiausiu metu (2012-04-26) parodysime netradicinę pamoką „Peliukų lenktynės matematikos šalyje“ kurioje integruosime matematikos dalyką su socialinių įgūdžių mokymo programa „Antras žingsnis“, dirbant su „pelytėmis išdykėlėmis“.

Gegužės mėnesį dar numatomi šie darbai:

 • Atvira veikla klasės tėvams.

 • Kitų klasių mokinių apmokymas dirbti su „pelytėmis išdykėlėmis“.

 • Informacinio lankstinuko tėvams (globėjams) „Mokausi matematikos“ maketavimas ir leidyba.

 • Projekto apibendrinimas, pristatymas virtualioje aplinkoje.

 


„Draugas – draugui“
Editos Stanulien
ės projektas

Projekto eiga, veiklos: Projekto vykdymas prasidėjo ruošiantis  tarptautinei tolerancijos dienai.

Lapkričio mėnuo:

 • Grupių suskirstymas, vyresnių draugų paskyrimas, projekto idėjos pristatymas grupėms (projekto tikslas,  uždaviniai,  eiga  ir laukiami rezultatai).

 • Tolerancijos simbolių laivelių kūrimas ir žymių sentencijų apie toleranciją rinkimas ir užrašymas, naudojant IKT, šios idėjos naudingumo aptarimas.

 • Laivelių ekspozicijos pastatymas, fotografijos. 

Sausio –  vasario  mėnesiai:

Paramos modelio “Draugas - draugui” projektas pristatytas gimnazijos bendruomenei posėdžio metu ir informacija patalpinta gimnazijos internetinėje svetainėje. http://www.veisiejai.lm.lt/projektai.htm#editos_stanulienes_projektas
Bendradarbiaujant su Lazdijų rajono švietimo skyriumi ir pedagogine psichologine tarnyba, rajono specialistais  buvo parengti parodos “Metų laikai” nuostatai. Kuriant paramos “Draugas – draugui“ modelį specialiųjų poreikių mokiniai  dalyvavo šioje parodoje padedant vyresniesiems draugams (šie padėjo apipavidalinti  darbus IKT  pagalba, pateikti juos estetiškai). Parodoje dalyvavę mokiniai gavo švietimo skyriaus vedėjo padėkas ir prisiminimo dovanėles,  kurias įteikė vyresnieji draugai atėję į klases. Padėkų įteikimas “sustiprino” mokinių savivertę   mokytojų ir klasės draugų tarpe. Vaikų pasiekimais džiaugėsi ir tėvai. Paroda vyko Lazdijų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, buvo aprašyta spaudoje ir surengta virtuali mokinių piešinių paroda.
https://skydrive.live.com/?cid=5537C0F42181E0C9&id=5537C0F42181E0C9!148#cid=5537C0F42181E0C9&id=5537C0F42181E0C9!165

·       Organizuota paskaita ir suteikta žinių  apie pozityvių  tarpusavio santykių kūrimą  tema: „Visi skirtingi – bet lygūs, visi šypsomės viena kalba“.

Šiomis veiklomis  populiarinama paramos modelio „Draugas - draugui“ kūrimo nauda gimnazijoje ir už jos ribų. Džaugiamės finansuotu projektu ir jau įvykdytomis veiklomis, nes VYRESNIŲ DRAUGŲ  parama padėjo  ugdyti specialiųjų poreikių mokinių  pažinimo, bendravimo, kūrybingumo, inovatyvumo, meninio suvokimo kompetencijas, skatino savanorystės ir partnerystės idėjas.

Iš gautų lėšų kūrėjai aprūpinti reikiamomis priemonėmis parodos organizavimui - flomasteriai, akvarelė, paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, skirtukai,  kartonas,  segtuvėliai,  piešimo sąsiuviniai, spalvotas popierius,  popierius padėkoms, popierius kopijavimui. Su gimnazijos IKT specialistu ieškoma įsigyti spausdintuvą,  garso kolonėles prie kompiuterio  ir magnetinę lentą.

Balandžio - gegužės mėnesiai:

Numatytas kai kurias veiklas teks pakoreguoti. Pasitarus su VGK nariais, su pačiais vaikais jų tėvais ir atsižvelgiant į tai, kad ne visi gali vykti į ekskursijas ir už jas  apsimokėti, nutarta suorganizuoti iš tų pačių lėšų edukacinę  kelionę į Dzūkijos nacionalino parko lankytojų centrą, V.Krėvės-Mickevičiaus muziejų Subartonyse, susipažinti su puodžiaus amatu ir vietoje pagaminti suvenyrą savo rankomis mamytėms.  Ekskursijoje  lydės vyresnieji draugai 11-ųjų  klasių mergaitės. Apie finansuotą ir įvykdytą projektą parengti straipsnį rajoninėje  spaudoje “Dzūkų žinios”, paruošti vykdyto projekto pristatymą gimnazijos bendruomenei  ir A.P.P.L.E seminarų metu liepos mėnesį.


Ir liaudies pasaka atgyja naujai
Daivos Kalasauskienės projektas

Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus vidurinėje mokykloje projektas   Ir liaudies pasaka atgyja naujai jau įvykdytas. Jo tikslas buvo skatinti mokinių poreikį domėtis gimtinės tautosaka, ugdyti mokinių kūrybiškumą, išradingumą, loginį mąstymą, žadinant estetinius išgyvenimus, vaizduotę, skatinti mokinius  laisvai samprotauti,  analizuoti, tobulinti  informacinius įgūdžius.

Už skirtas lėšas buvo nupirktas filmuojantis fotoaparatas, pasakų knygos, CD, DVD, “Mažojo teatro”pasakų aplankalai, lėlių teatro būrelyje pasiūtos  lėlės, pagamintos  dekoracijos pasakos vaidinimui, šokiui.

Projektą sukurti pastūmėjo tai, kad vis mažiau domimasi liaudies kūryba, tėveliai retai vaikams paseka pasakų, mokantys skaityti vaikai daugiau laiko praleidžia prie kompiuterinių žaidimų arba skaitydamo įvairias komiksų knygeles. Mokiniai jau nebenori tikėti pasaka. O šiuose meno kūrinėliuose atsispindi mūsų tautos patirtis, dvasinės vertybės, siekiai ir žmonių gyvenimo tikslai. Jos ugdo vaiko dvasią : jautrumą, moko skirti gėrį nuo blogio, skatina mąstyti, samprotauti apie šių dienų vaiko aplinkos blogybes : patyčias, nepagarbą vyresniems ir pan. Taigi, pasakos vaiką ugdo, paveikia jo emocijas, suteikia galimybę vertinti aplinkinius ir poelgius pozityviau.

Mokinių kūrybinę vaizduotę padeda lavinti įvairiai pateikiamos pasakos - ne vien jų skaitymas, bet  ir sekimas, aktyvus klausymasis, interpretavimas, vaidinimas, muzikavimas, piešimas, judesys. Taigi, būdų ir kelių, kaip mokyti vaiką pamėgti  knygą, yra ne vienas, todėl tenka vis daugiau laiko skirti naujų skaitymo formų paieškoms, pritaikytoms šiuolaikiniams skaitytojams.

   Kūrybiški pasakos panaudojimo būdai:

 • Pasakas renkame (kraštotyros būrelis)
 • Pasakų klausomės (pasakų įrašų klausymasis CD)
 • Pasakas sekame (tėvelių, senelių sekamų pasakų peržiūra, klausymasis)
 • Pasakas interpretuojame (lietuvių kalbos pamokos)
 • Pasaką piešiame (dailės pamokos)
 • Pasaką vaidiname (dramos būrelis, lėlių teatro būrelis).
 •  „Mažojo teatro“ kampelis bibliotekoje (vaidinimai su kartoninėmis figūrėlėmis)
 • „Šešėlių teatro“ kampelis bibliotekoje (vaidinimai su pasigamintomis figūrėlėmis ir rankų šešėliais)
 • Pasaką grojame (muzikinės pasakos klausymas ir grojimas muzikos pamokose)
 • Pasaką šokame (šokių būrelis)
 • Pasakų terapija (etikos pamokos)
   

Renginiai įamžinti vaizdajuostėse, nuotraukose, patalpinti mokyklos svetainėje  www.krokialaukis.alytus.lm.lt ir liks bibliotekos istorijai.

    

    


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį