A.P.P.L.E.

Dvidešimtos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Joanos Marijos Tarasevičienės ir Lina Pochylienės projektas Olės Kavaliūnienės ir Daivos Semaškevičienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

Padedam vienas kitam augti
projekto vykdytoja:
Audra Liaudanskienė

Projekto tikslai: 

Ø Pradėti įgyvendinti sukurtą ir dar tobulinamą bendradarbiavimo su šeima modelį darželyje,    skatinantį ir įgalinantį tėvus prisiimti atsakomybę kuriant draugišką ir saugią įstaigos aplinką;
Ø Plėsti partnerystės su šeima galimybes, užtikrinant vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, kūrybinių galių ir jų saviraiškos plėtotę.

Siekiant šių tikslų, jau pasiekti uždaviniai:

  ▪ Tėvų švietimas, supažindinant juos su ugdymo metodais, informuojant apie vaikų adaptacijos darželyje ypatumus; įvertinant būsimų vaikų ir jų tėvų poreikius. Tėvų mokyklėlės užsiėmimuose tėvai klausėsi kvalifikuotų darželio pedagogių paskaitų ciklą apie netradicinius vaikų ugdymo metodus darželyje, apie adaptacijos ypatumus darželyje, apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių ir gebėjimų vertinimą. Paruoštas išsamus aplankas šeimai. Paskaitų metu pravestos ir praktinės veiklos tėvams tam, kad patys išgyventų meninės- kūrybinės veiklos svarbą jų vaikų kūrybinių galių ir saviraiškos plėtotei.

  ▪ Tėvų atsakomybės už vaikų ugdymo kokybę stiprinimas, plėtojant konstruktyvią tėvų ir pedagogų sąveiką ugdant vaikų kompetencijas, skatinant tėvų iniciatyvas ir savivaldą; dalyvaujant įvairiose akcijose, šventėse ir vakaronėse. Įpusėjus projekte numatytoms veikloms suaktyvėjo tėvų dalyvavimas edukaciniuose ir kituose  renginiuose: priemonių ir minkštų žaislų gamyboje, bendrose talkose edukacinei aplinkai kurti, darželio bendruomenės išvykose, šeimų pokalbiuose vakarais prie arbatos apie vaikų pažinimą, ugdymą, jų galių atskleidimo būdus ir t.t.

▪   Konstruktyvaus tėvų dalyvavimo ugdant vaikų kompetencijas plėtojimas, skatinant tėvų iniciatyvas ir jų bendradarbiavimą vykdant bendrus projektus. Tinkama darželio ir šeimos partnerystė užtikrina tinkamą vaikų ugdymą, skatina bendruomeniškumo jausmą, apjungia bendruomenės narius bendriems projektams. Jau priešmokyklinio amžiaus vaikai kartu su tėveliais kurė mažiesiems darželio vaikams dovanėles.

▪  Pedagogų švietimas, dalinantis gerąja patirtimi apie efektyvias tėvų - darželio partnerystės formas, sėkmingus vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, kūrybinių galių ir saviraiškos plėtotės metodus. Sukauptas žinias ir patirtį apie sėkmingą bendradarbiavimą ir suinteresuotos kokybišku vaikų ugdymu bendruomenės kūrimą, natūralios edukacinės aplinkos vaikams kūrimą tokioje bendruomenėje pedagogai noriai perduoda miesto bei visos šalies ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams.        

  

      

                  

 

Į viršų


rybos džiaugsmas vaikų ir suaugusiųjų partnerystėje
projekto vykdytojos:
Joana Marija Tarasevičienė ir Lina Pochylienė   

Siekdami projekto tikslų įgyvendinimo, dideles pastangas telkėme naujų vaikų meninio ugdymo galimybių plėtojimui. Įstaigoje įkūrėme šeimų kūrybines dirbtuves su tikslu  pritraukti aktyvias, kūrybingas šeimas, plėtoti jų kūrybines galias, savanorystę, siekiant stiprinti suaugusiųjų atsakomybę už vaiko kūrybingos asmenybės formavimą bei sklaidą. Šis sambūris vienija šeimas, kurios randa laiko ne tik savo kūrybinei raiškai, bet ir supranta kūrybinės veiklos  svarbą  veikiant kartu su vaiku. Kūrybinių dirbtuvių veikla siejasi su netradicinių dailės technikų pažinimu (dekupažas, vilnos vėlimas, lipdyba iš molio, modelino, tapyba ant šilko, darbai iš popieriaus, odos), dovanų kūrimu brangiems žmonėms, savo šeimos narių, draugų įtraukimu į kūrybinį procesą, kūrybinių darbų parodų organizavimu, savanoriška veikla grupės, darželio, Rokų bendruomenės gyvenime. Džiugu, jog į kūrybinę veiklą aktyviai įsitraukė socialinės rizikos, specialiųjų poreikių vaikus auginančios šeimos. Parengtos kelios šeimų kūrybinių darbų parodos, kurių autoriai – vaikai, tėvai, seneliai, kiti šeimos nariai. Tai kalėdinė paroda – mugė „Pradžiugink savo artimą“, keramikos darbų paroda „Tau Tėvyne“, tapybos darbų paroda „Gyvybės medis“, velykinė piešimo ant šilko paroda „Pabudimas“.

       Įvyko eilė projekto priemonių: Amatų  dienos (molio lipdyba, vilnos vėlimas, muzikos instrumentų kūrimas), vaikų ir jų šeimų šventinis koncertas, skirtas Lietuvai, Kaziuko mugė, seminaras šeimoms ir pedagogams „Vaikų vaidybos gebėjimų atskleidimas“. Baigiama kurti menų studijos aplinka: jos erdvėje įrengtas šešėlių teatras, įsigyta priemonių meninei veiklai, mobilus stendas parodų organizavimui. Grupių vaikai, kartu su tėveliais, pedagogais ruošia  vaidybines improvizacijas, kurias greitu metu išvys darželio bendruomenė.

       Rengiamas leidybai 2012 m. kalendorius “Kūrybos džiaugsmas vaikų ir suaugusiųjų partnerystėje“, kurio medžiagą renka bei maketuoja tėvai – savanoriai. Svarų indėlį į projektą įnešė Rokų bendruomenės menininkai, vesdami menines veiklas vaikams, pedagogams.

     

       

    

    

 

 

Į viršų

 

MES MAŽI, BET MŪSŲ DARBAI DIDELI
Olės Kavaliūnienės ir Daivos Semaškevičienės projektas

       Projekte  dalyvauja 45 Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 3a ir 3b klasių mokiniai. Šiuo projektu siekiame skatinti vaikų iniciatyvumą, kūrybiškumą, mokyklos, tėvų ir socialinių partnerių  bendradarbiavimą, bei norime parodyti vaikams, kaip prasmingai, turiningai leisti laisvalaikį.

       Vasario  mėnesį  mokiniai dalyvavo plakatų konkurse „Būk iniciatyvus“. Piešdami vaikai diskutavo apie iniciatyvumą, aktyvius, neabejingus juos supančiai aplinkai žmones. Vaikai patys vertino plakatus ir išrinko įdomiausius, originaliausius darbus, kurie papuošė gimnazijos koridorius, bei skatino kitus imtis iniciatyvos.

       Kovo mėnesį trečiokai sėjo gėles. Išdygus pirmiesiems daigeliams vaikai stebėjo kaip gėlės auga, jas laistė, tręšė, duomenis užrašinėjo specialiuose stebėjimų lapuose. Gėlių auginimas ugdė vaikų atsakingumą, dėmesingumą, juk laiku nepalaistytos gėlės nuvysta.

       Balandžio  mėnesį  mūsų laukė pats darbymetis. Gėlių daigus mokiniai persodino į daigyklas. Kiekvienas vaikas rūpinosi savo persodintais daigeliais, juos dengė nuo tiesioginių saulės spindulių.

       Bendradarbiavome su VĮ „Nemenčinės miškų urėdija“ ir išvykome sodinti miško. Trečiokai sodino berželių, pušaičių ir eglaičių sodinukus. Visi buvo paskirstyti „brigadomis“ po 3. Vienas komandos narys matavo atstumus tarp sodinukų, kitas – specialaus įrankio pagalba darė duobutes, o trečias mirkė sodinukų šaknis vandens ir molio mišinyje bei  sodino juos. Džiaugiamės, kad mūsų iniciatyva neliko nepastebėta ir apie mažuosius pagalbininkus rajoninėje spaudoje buvo išspausdintas straipsnis („Švenčionių kraštas“ ).

    Kaip ir buvo planuota, balandžio mėn. pabaigoje, mokiniai tvarkė miesto parkelį, mokėsi rūšiuoti šiukšles. Nunešę jas į specialius plastikui, stiklui ir popieriui skirtus konteinerius, ėjo į UAB „ Pabradės komunalinis ūkis“  ir ten stebėjo kaip rūšiuojamos, o po to presuojamos surūšiuotos plastiko ir popieriaus šiukšlės, aptarė antrinį žaliavų panaudojimą.

      Artėjant Motinos dienai, iš stiklinių ir plastikinių butelių, stiklainių bei gipsinio binto gaminome vazas. Jas dekoravome , nudažėme guašu ir padengėme lako sluoksniu. Kaip džiaugėsi mamytės, gavusios pačių vaikų rankomis sukurtas vazas!

      Norėdami pasveikinti visas Pabradės miestelio mamas, močiutes, suruošėme koncertą parapijos namuose. Vaikai buvo šio koncerto vedantieji, deklamavo eilėraščius, dūdavo dūdelėmis, dainavo gražiausias dainas apie mamą.

       Buvome nustebintos begaliniu vaikų noru veikti, ruoštis naujiems projekto renginiams. Mūsų dar laukia baigiamieji  akcentai – gėlių sodinimas  ir sporto šventė su tėveliais.  Kai klasėse ant palangių auginamos gėlės paaugs, pasipuoš pirmaisiais žiedais, vaikai, kartu su savo tėvais ir kitais aktyviais Pabradės miesto bendruomenės nariais gėlėmis papuoš miesto parkelį. Na, o prieš Tarptautinę šeimos dieną, kuri minima gegužės 15d., sukviesime visus projekto dalyvius:  ir vaikus, ir tėvelius į gimnazijos sporto salę. Ten dar kartą smagiai pasibūsime, tik šį kartą jau nebedirbsime, o smagiai leisime laisvalaikį sportuodami. Šią sporto šventę taip pat ves patys mokiniai. Pastebime, kad vykdant projektą, vaikai tapo aktyvesni, drąsesni, todėl tikimės, kad ir baigiamasis renginys pavyks puikiai. Džiaugiamės įsigytu sportiniu inventoriumi, kuris džiugins dar ne vienerius metus, stalo žaidimais (šaškės, „Laivų mūšis“, stalo tenisas, domino), kuriuos žaisdami pertraukų  metu vaikai turiningai praleidžia laiką.  Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansavimą, kurio dėka galime įgyvendinti keletą metų kauptas idėjas.

      

 

  

 

 

Matyti daugiau nuotruakų - spauskite čia

Į viršų


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį