A.P.P.L.E.

Šešioliktos  A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Regina Bičkienės projektas

Eglės Mitkienės projektas

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page


Konferencija „Šeima ir mokykla –
aktyvaus piliečio ir doro žmogaus kalvė“

            Konferencijoje panagrinėjome vertybinių nuostatų formavimo, pilietinio ugdymo sampratą, aptarėme pilietiškumo ugdymo galimybes mokykloje, šeimoje, kitoje vaiko aplinkoje. Siekėme iškelti problemas ir pasiūlyti jų sprendimo kelius, pasidalinti turima gerąja mokytojų ir tėvų patirtimi ugdant pilietiškai aktyvią, save ir kitus gerbiančią, pozityviai mąstančią asmenybę.

            Sausio – vasario mėn. vyko parengiamasis etapas. Ruošėme kvietimus, tarėmės su lektoriais. Kovo – balandžio mėn. buvo formuojamos mokytojų ir mokinių tėvų komandos, rengiami pranešimai, tikslinama programa.

            Į gegužės 3 d. Švenčionių pradinėje mokykloje vykusią rajoninę konferenciją „Šeima ir mokykla – aktyvaus piliečio ir doro žmogaus kalvė“ susirinko septynių rajono ugdymo įstaigų, teikiančių pradinį ugdymą, mokytojų ir mokinių tėvų komandos, apie 60 žmonių. I-oje konferencijos dalyje pristatėme mokyklos pilietinio – dorinio ugdymo sistemą, apžvelgėme pilietiškumą skatinančius akcijas, veiklas ir projektus, kuriuos vykdo mokykla:

1)   mokyklinius ir rajoninius (Rudens kermošius, Skaitovų konkursas Vaikystės takeliu, Duonelės šventė, Kalėdinių puokščių paroda, Mandagumo akcija, Gerumo akcija, Matematikos diena, kalbos diena, Istorijos diena, Užgavėnės, Kaziuko mugė, paroda - konkursas „Piešiu pasaką“, Žemės diena, Žalioji palangė, Menų diena, Noriu augti sveikas, Gimtinės takeliu, Mylėk save, Šypsena);

2)   respublikinius, tarptautinius (ENO - Environment On, Virtuali kelionė klasėje, Pradinių klasių ir spec. ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas, Draugystės tiltai, APPLE).

       Konferencijos svečiams parodėme įvairių gebėjimų mūsų mokyklos mokinių koncertą.

Po kavos pertraukos II konferencijos dalyje mokytojų ir mokinių tėvų komandos tęsė darbą grupėse šiomis temomis:

  1. Valstybinės ir tautinės šventės šeimoje ir mokykloje,

  2. Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo patirtis ugdant aktyvų pilietį,

  3. Pilietinis ir dorinis ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje.

Mokytojų, mokinių tėvų skaitytuose pranešimuose buvo atkreiptas dėmesys į pilietinio ugdymo, vertybinių nuostatų formavimo mokykloje, šeimoje, kitoje vaiko aplinkoje sąsajas, pateikta įvairių ugdymo projektų pavyzdžių.

Konferencijos pabaigoje dalyviai aptarė veiklą grupėse, pristatė rekomendacijas mokytojams ir mokinių tėvams.

Vykdytas projektas „Šeima ir mokykla – aktyvaus piliečio ir doro žmogaus kalvė“ buvo pristatytas rajono bendruomenei Švenčionių rajono laikraštyje „Švenčionių kraštas“, konferencijos dalyviai mokytojai supažindino su projekto rezultatais savo mokyklos metodinių grupių narius.

Tikimės, kad mokytojų ir mokinių tėvų pradėtas darbas bus tęsiamas ir įtvirtinamas įvairioje vaiko ugdymo aplinkoje.

Snieguolė Veličkienė, Virginija Duksienė
Švenčionių pradinė mokykla

 

Atgal į puslapio viršų


„AŠ GYVENU PELĖDNAGIUOSE”

Projekto tikslai:

  • suteikti Pelėdnagių kaimo gyventojams istorinių žinių apie kaimo praeitį,

  • ugdyti meilę gimtajam kaimui, kraštui, tėvynei.

       Paskelbus apie būsimą projektą Pelėdnagių kaimo bendruomenei bei supažindinus su projekto tikslais, buvo sulaukta visuotinio gyventojų dėmesio ir pritarimo. Šiuo projektu itin susidomėjo Pelėdnagių kaimo bendruomenės centras. Visuotinio bendruomenės susirinkimo metu gautas pritarimas.

Renkant medžiagą filmui bendradarbiauta ne tik su Pelėdnagių bendruomenės centru – daug informacijos suteikė Pelėdnagių seniūnija, Kėdainių krašto muziejaus darbuotojai, nuoširdžiai bendradarbiavo kaimo gyventojai, mokyklos bendruomenė.

Numatytas baigiamasis projekto pristatymas visuomenei rugsėjo mėnesį, kurio metu vyks filmo peržiūra. Gyventojai turės galimybę išsakyti savo siūlymus bei pastabas. Apie renginį bus informuoti žiniasklaidos atstovai.

Šiame etape daugiausia gebėjimų įgijau kaip projekto vykdytoja: tokio pobūdžio veikla – filmo kūrimas – buvo nauja man ir suteikė įvairių naujų žinių bei kompetencijų. Nauda vaikams paaiškės vėliau – manau, kaskart peržiūrėję filmą, vaikai atras ką nors naujo, gilins savo žinias apie gimtąjį kaimą.

Vyks filmo peržiūra, aptarimas, išvykos po apylinkes. Numatoma akcija autentiškų statinių, turinčių istorinę vertę, išsaugojimui.

      Gavus papildomą finansavimą iš Pelėdnagių Bendruomenės centro, buvo renkama papildoma medžiaga, plečiama filmo apimtis. Šiuo metu vyksta filmo montavimo darbai.

Regina Bičkienė
Kėdainių rajono Pelėdnagių mokykla-darželis “DOBILIUKAS”

Atgal į puslapio viršų

Pasvalio rajono Vaškų autobusų stotelės renovacija

              Vaškų autobusų stotelė senai neremontuota, apleista stotelės aplinka. Vykdydami projektą moksleiviai ne tik prisidėjo prie aplinkos gražinimo, bet ir stengsis išsaugoti tai, ką patys sukūrė. Projekto tikslas -  plėtoti partnerystės ryšius tarp skirtingų vietos institucijų, praplėsti mokyklos funkcijas, kurti pilietinę visuomenę.

              Įgyvendinant projektą daugiausia prisidėjo Vaškų vidurinės mokyklos11 klasės mokiniai, šios mokyklos biologijos mokytoja Rima Jasėnienė, dailės mokytoja Regina Šlekienė, Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas. Vieną dieną tvarkyti padėjo ir kitų klasių bei miestelio bendruomenės nariai. Seniūnija aprūpino transporto priemonėmis, atvežė žemes gėlynui įrengti.   Apie vykdyto projekto eigą galime pateikti nuotraukų bei skaidrių.

                Apie savo atliekamus darbus pasakojome mokyklos, kaimo bendruomenėse. Nuolat bendradarbiavome su seniūnijos darbuotojais, visus atliekamus darbus derinome su Kelių valdyba. Kai visi darbai bus atlikti iki galo, gerąja patirtimi pasidalinsime rajono spaudoje.

                  Visų pirma, manyčiau, tokie darbai stiprina ryšius tarp kaimo bendruomenės ir jaunosios kartos. Mokiniai ne tik įgyja naujų darbo įgūdžių, gebėjimų, bet ir ugdosi atsakomybės jausmą. Suvokia, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie savo krašto gražinimo ir mokosi saugoti tai, kas sukurta. O mums, mokytojams, tai puiki galimybė artimiau pažinti savo mokinius. Mokytojai yra labai kūrybingi ir jie sugalvoja labai daug jiems aktualių, naudingų ir reikalingų projektų. Ir panašių projektų, ko gero, jau yra ne vienas...

                 Kitais metais planuojame atnaujinti piešinius, savo įrengtą gėlyną žadame nuolat prižiūrėti.

 Projekto vadovė  Eglė Mitkienė
Vaškų vidurinės mokykl
a

 

 

 
Atgal į puslapio pradžią Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį