A.P.P.L.E.

Devynioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Stasės Aleksėjūnienės ir Irenos Levanavičienės projektas

Editos Stanulienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„Žydintis pavasaris mokykloje“
Reginos Šiaučiulienės ir 
Neringos Kaminskienės projektas

Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje vykdomas projektas „Žydintis pavasaris mokykloje“. Projekte aktyviai dalyvauja 6 – 10 klasių specialiųjų poreikių moksleiviai.

Moksleiviai darbuojasi komandomis prie priskirtų gėlynų, želdinių. Jie noriai su mokytojais bei auklėtojais prižiūri savo gyvenamąją aplinką, sėja gėlių sėklas, ruošia žemę jų sodinimui.

Iš skirtų projektui vykdyti lėšų įsigijome patogius darbo įrankius, įvairių sėklų, žemės augalų sodinimui. Juos išbandėme prižiūrėdami aplinką, ruošdami žemę gėlynams.   

Vaikai dirba noriai ir su dėkingumu geradariams. Vedamas darbų stebėjimo dienoraštis.

 

   

Atgal į puslapio pradžią 

„LIEPTAS“ TARP SKIRTINGŲ KARTŲ
Stasės Aleksėjūnienės ir Irenos Levanavičienės projektas

Projektą pradėjome vykdyti 2010 m. sausio mėnesį. Projekto dalyviai:  5 t, 5 ch klasių mokiniai, 7 d klasės mokiniai, Mokinių Tarybos atstovės, Fabijoniškių pensiono gyventojai, pagalbininkai (teatro ir technologijų mokytojai). Mes, mokytojos, paruošėme anketas, apibendrinome rezultatus, pasiūlėme 5 t ir 5ch klasės mokiniams ir Mokinių tarybos atstovams dalyvauti projekte. Dauguma mokinių entuziastingai sutiko dalyvauti, dalis liko neapsisprendę.

Vasario mėnesį Mokinių tarybos atstovai, mokytojos ir po 3 penktų klasių atstovus susitikome su Fabijoniškių pensiono direktore Vilija ir socialine darbuotoja Daiva. Ši soc. Darbuotoja mums labai daug padėjo bendraujant su pensiono gyventojais, nes tai senyvo amžiaus žmonės, turintys rimtų sveikatos sutrikimų. Mes susipažinome su Dienos centro ir nuolatiniais pensiono gyventojais.

Mokinius suskirstėme į tris grupes. Kiekvieną grupę sudarė aštuoni 5 t klasės mokiniai, šeši 5 ch klasės mokiniai ir dvi vienuoliktos klasės moksleivės iš Mokinių tarybos — jos buvo grupių konsultantės. Projekto eigoje prijungėme 7 d klasės mokinius Marių ir Justiną, atlikti statistinį gyventojų tyrimą.  Jie matematines ir informacinių technologijų žinias panaudojo šiam darbe.

Visi kartu aptarėme projekto eigą, nusprendėme organizuoti tris popietes su pensiono gyventojais (Kovo 11-osios dienos minėjimas 2010-03-10, Margučių ridenimo šventė 2010-04-07 ir Vasarą pasitinkant 2010-05-26).

Pasiskirstėme užduotis:

  • Statistinių duomenų rinkimas, vaizdavimas (Marius ir Justinas)

  • Meninių programų paruošimas (Vaida, Aistė, Rytis, Lukas ir konsultantės)

  • Šventinių sveikinimų ruošimas (Eglė, Elena, Danguolė, Paulius

  • Dovanėlių (atviručių, karpinių, margučių) ruošimas (visi mokiniai

  • Fabijoniškių pensiono metraščio ruošimas (Greta, Lina)

  • Mokyklos ir pensiono stendų apipavidalinimas (Elena, Lina, Greta, Juta)

  •  Informacijos pateikimas mokyklos tinklalapyje (mokytojos)

Kovo 11-osios dienos minėjime sveikinimo žodį tarė vienuoliktokė Greta.  Pranešimą šia proga skaitė vienuoliktokė Rūta. Penktokai deklamavo eiles, dainavo, šoko ir suvaidino spektakliuką „Stebuklingos girios istorija“. Mokiniai pasveikino pensiono gyventojus pačių gamintomis atvirutėmis. Visi kartu vaišinomės saldainiai, sausainiais ir dainavome lietuvių liaudies dainas. Seneliai džiaugėsi bendravimu, kartu dainavo. Baigiantis popietei ponas Kazimieras (šio pensiono gyventojas) padėkojo vaikams už gražią šventę, pasidžiaugė augančia karta.

Margučių ridenimo šventę organizavo antroji projekto grupė. Šios popietės metu mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eiles, skambino pianinu, vaidino spektakliuką „Kai norai išsipildo“ (šis spektaklis seneliams labai patiko). Vėliau ridenome margučius. Seneliams aktyviai dalyvauti ridenime buvo per daug sudėtinga, jie daug patarinėjo. Linksma buvo visiems. Susitikimą baigėme bendromis vaišėmis, mokiniai įteikė savo pagamintas atvirutes.

Gegužės 26 d. trečioji projekto grupė organizavo popietę „Vasarą pasitinkant“. Šios popietės metu mokiniai dainavo, šoko, deklamavo eiles, skambino pianinu, vaidino spektakliuką „Auksaplaukė“. Kartu vaišinomės, fotografavomės, daug bendravom. Šį kartą seneliai buvo atviresni, savi. Šio susitikimo metu pensionui padovanojome paruoštą metraštį, nuotraukų stendą. Fabijoniškių pensiono direktorė padėkojo mums už bendravimą ir bendradarbiavimą. Atsisveikinant mokiniai įteikė „gėlytes“ su gražiais vasariškais linkėjimas.

  

 

 

Atgal į puslapio pradžią 

Šeima ir mokykla – dvi svarbiausios
vaiką ugdančios institucijos

Editos Stanulienės projektas

NUOŠIRDŽIAI džiaugiamės ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bendruomenės vardu tariame AČIŪ už projekto finansavimą. Skirtas lėšas  išleidome tikslingai-turėjome galimybę į gimnaziją pasikviesti tarptautinių konkursų laureatus Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos Gubojos  kolektyvą „Spalvų orkestras“, vadovai V. ir R. Bruzgai  ( iš  projekto skirta lėšų „Gubojai“, kuri administravo grupės „Spalvų orkestras“ kelionės paslaugas atvykimui iš Vilniaus ir parvykimui į Vilnių). Už likusias lėšas planuojama įsigyti  mokomųjų plakatų „Metų šventės“, širmą ir jos priedus, pristatymų lentą (genogramą).

 

Projektas „Šeima ir mokykla – dvi svarbiausios vaiką ugdančios institucijos“. Koncertas „Draugystės keliu“.

Gimnazijoje visiems turi būti ugdoma renginių organizavimo kultūra. Renginio dvasinis formulavimas, jo formos pripildymas deramo turinio priklauso nuo mūsų brandos. Renginys,  pasak H. Halbfaso yra kaip medis, kuris metų metus vis toks pats ir vis kitoks, kiekvieną kartą   mums naujai atrodantis. Toks  jis ir turi būti, kad mus atnaujintų,   suteiktų gyvenimo meilę, pataisytų nuotaiką.

Projekto dalyviai: 5-12  klasių  mokiniai, turintys skirtingų mokymosi poreikių: vieni jų rengs kvietimus, kiti pranešimus, dar kiti rūpinsis salės puošimu konferencijai-koncertui, kiti ruoš suvenyrus grupės „Spalvų orkestras“ nariams, dviejų lavinamųjų klasių mokiniai, mokinių tėvai, specialiosios pagalbos teikimo vaikui metodinės grupės nariai, gimnazijos administracija, mokytojai, asmenys, kuruojantys specialųjį ugdymą rajone, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Viso 200 projekto dalyvių.

Projekto idėja kilo tada, kai jai įgyvendinti  turėjome draugystės su grupe „Spalvų orkestras“ patirtį ir  norėjome, kad draugystė tęstųsi:

1) 2005 m. balandžio  buvo suorganizuotas Respublikinio neįgaliųjų muzikinės raiškos konkurso „Aš ir tu – mes kartu“, kurio zoninis turas vyko Lazdijuose. Koncertavo grupė „Spalvų orkestras“ ir Kapčiamiesčio ugdymo ir globos įstaigos  “Židinys“ lavinamųjų klasių mokiniai,  šio turo metu viena lavinamosios klasės mokinė tapo laureate ir buvo pakviesta dalyvauti LRT projekte „Mažųjų žvaigždžių valanda“.

2) Bendradarbiavimas su šia grupe tęsėsi ir 2008 m. kovo mėnesį Veisiejų vid. mokykloje  suorganizuota  popietė-koncertas „Graži draugystė tęsiasi‘.

Todėl su mokiniais  nusprendėme, kad 2010 m. konferenciją  turėtų vainikuoti  koncertas „Draugystės keliu“.

Projekto tikslai:

1) Sudaryti sąlygas ugdymo proceso dalyviams (mokiniams, mokytojams, tėvams) bendrauti ir bendradarbiauti veikiant kartu;

2) ugdyti toleranciją,  viešinti skirtingų gebėjimų jaunuolių pasiekimus respublikoje;

3) formuoti gimnazijos bendruomenės visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Projekto vykdymo studija sausio mėn. įkurdinta gimnazijos specialiojo pedagogo kabinete. Darbas vyko klasėse su auklėtojomis. Mokiniai-kūrėjai iš projekto lėšų aprūpinti  reikiamomis priemonėmis: popierius, flomasteriai, akvarelė, spalvotas popierius,  paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, rašikliai, skirtukai,  kartonas,  segtuvėliai,  piešimo sąsiuviniai.

Projekto vykdymo etapai: I etapas – parengiamasis

Sausio III-IV savaitę - projekto dalyviai supažindinami su vykdoma projektine veikla (projekto tikslu,  uždaviniais,  eiga  ir laukiamu rezultatu).

Vasario mėn. I-II-III-IV  sav.  derinama su grupės „Spalvų orkestras“  vad. V. ir R. Bruzgais dėl atvykimo ir koncertavimo, su  mokiniais ruošiami suvenyrai „Spalvų orkestro“ grupės nariams bei jų vadovams, ruošiami kvietimai, tariamasi su lektoriais.

Kovo I-II sav. darbas su klasių bendruomenėmis pagarbos, tolerancijos temomis. Auklėtojos, specialioji pedagogė, etikos mokytojos,  su mokiniais klasėse, aptaria kokia grupė atvyks į gimnaziją koncertuoti, mokiniams kalbama apie toleranciją, skirtybes,  paaiškinama kokių tai sutrikimų turintys jaunuoliai ir kaip mes turime juos priimti.

II etapas – pranešimų  temų ruošimas, programos tikslinimas, kvietimų dalijimas.

Kovo III-IV sav. formuojamos tėvų, mokytojų ir mokinių komandos. Mokiniams, tėvams ir mokytojams padalijamos temos. Lankomasi gimnazijos skaitykloje, bibliotekoje ruošiama pranešimų medžiaga. Į pagalbą pakviečiama lietuvių kalbos mokytoja, kuri paruoš dvi mokines pasakojimui apie gimnaziją, kurį išgirs renginio dalyviai ir „Spalvų orkestro“ atlikėjai, taip pat ji atliks pranešimų recenziją.

Projekto apibendrinimas ir pristatymas. Balandžio 8 d. gimnazijos salėje  pristatomas vykdomas  projektas. Į salę susirinko mokiniai, tėvai, mokytojai, gimnazijos administracija.  Net ir turėdami įtemptą dienotvarkę atvyko garbūs svečiai – švietimo skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas, spec. ugdymą rajone kuruojanti specialistė A.Stirbienė, „Vilties“ bendrijos pirmininkas V. Stacevičius. Atvykusius svečius pasveikino gimnazijos direktorė R. Giedraitienė.

I-oje konferencijos dalyje pristatėme gimnazijos pilietinio-dorinio ugdymo sistemą, apžvelgėme pilietiškumą skatinančius akcijas, veiklas ir projektus, kuriuos vykdo gimnazija - juos pristato mokytojų, tėvų  komandos;

 II-oje dalyje pranešimus pristato mokinių komanda ir pasakoja apie gimnaziją, jos praeities istoriją, dabartį, koncertuoja  grupė iš Vilniaus „Spalvų orkestras“, folkloro instrumentinė grupė „Voverėlė“, Kapčiamiesčio globos centro „Židinys“  lavinamosios klasės jaunuoliai.

Renginį pasveikinimo maršu pradėjo gimnazijos folkloro kolektyvo „Voverėlė“ instrumentinė grupė, vad. B. Vžesniauskienė. Pristatydama grupę projekto laimėtoja  E. Stanulienė sakė, kad atlikėjų muzika sklidina gerumo, gerumo tam, kad širdyse šiluma neišblėstų, kad pabūtume drauge, kad nepamirštume kaip gera duoti....Nusivilti neteko nė vienam, nes renginys buvo įspūdingas. Kolektyvo „Spalvų orkestras“ kūrinių  įvairovė galėjo patenkinti išrankiausiųjų skonį: „Maršas“, „Svingas“, „Šokis su kardais“, „Riešute, riešute“ žavėjo meistriškumu, nuoširdumu. Klausėsi visi nuščiuvę, negailėjo plojimų atlikėjams bei jų vadovams už kilnų ir pasiaukojamą darbą. 3 ge mokinės I. Sorokinaitė ir  S. Vainauskaitė  papasakojo svečiams apie gimnaziją – jos praeitį ir šiandieną, jaunuoliai iš Kapčiamiesčio globos centro „Židinys“ vadovaujami I. Janulevičiūtės ir  L.Juškaičio  žavėjo publiką dainomis, šokiais.

Už koncertą atlikėjams dėkojo ir savo pagamintus suvenyrus įteikė mokiniai. Gimnazijos direktorės pavaduotoja V. Spitrienė vadovams įteikė padėkas. Konferencijos-koncerto svečius, tėvus, mokinius, pakerėjo atlikėjų nuoširdumas, į muziką įdėta visa siela, atskleistas noras bendrauti. Asmenys, kuruojantys specialųjį ugdymą rajone pasidžiaugė nuoširdžiu bendradarbiavimu su gimnazijos administracija tenkinant mokinių poreikius.

Renginio organizatorė E. Stanulienė padėkojo mokytojoms, kurios  skyrė laiko gerumo pamokoms, nes labai daug savitarpio ir draugystės tądien tilpo salėje, visi buvo sužavėti susirinkusiųjų mokinių tolerancija,  muzika viską spalvino kitaip. Skaidriai. Muzika ir geros širdys....

Projekto rezultatai: Tiek rengiantis konferencijai-koncertui, tiek renginio metu abejingumui neliko vietos. Manome, kad tai labai svarus rezultatas ir dar kartą dėkojame  už projekto finansavimą.

Šių  dviejų veiklų - konferencijos ir koncerto apjungimas skatino iniciatyvų, kryptingą visų ugdymo proceso dalyvių (mokytojų, mokinių, tėvų) bendravimą ir bendradarbiavimą. Tikime, kad  padės užtikrinti bendruomenės narių pozityvią tarpusavio sąveiką, kompetencijas ugdant SUP turinčius mokinius gimnazijoje. Įsigijimas specialiųjų mokymosi priemonių padės tenkinti individualius mokinių poreikius. Vykdytas projektas pristatytas rajoninėje spaudoje „Dzūkų žinios“  rajono bendruomenei .

 

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį